Gå direkt till innehåll
Byggandet planar ut enligt Byggfaktas Byggstartsindikator för januari

Pressmeddelande -

Byggandet planar ut enligt Byggfaktas Byggstartsindikator för januari

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt fortsätter öka enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. På ett år, mellan januari 2021 och januari 2022, har Byggstartsindikatorn ökat med 6 procent, den lägsta ökningstakten sedan sommaren 2020. Den årliga ökningstakten är fortfarande betydligt högre för bostäder än för övriga byggnader. Däremot indikeras nu att bostadsbyggandet saktat in och till och med minskat något de senaste månaderna.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg under januari med 0,5 procent, något högre än förra månaden då ökningen var 0,4 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 16,7 procent, en tydlig nedgång jämfört med årstakten i december.

-Byggstarterna fortsatte att öka under januari, enligt Byggstartsindikatorn. Till skillnad från tidigare är det dock byggandet utanför bostadssektorn som driver. Pågående projekteringar och befintliga orderstockar tyder på att ökningarna bör fortsätta. Samtidigt finns det dock en del som talar för att toppen är nära som högre byggmaterialpriser, stigande räntor, en begynnande arbetskraftsbrist och det slopade investeringsstödet för bostäder, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100

Källa: Byggfakta

Inbromsning för bostadsprojekten

Utfallet för Byggstartsindikatorn för bostäder indikerar att bostadsbyggandet slutat öka. I januari föll indikatorn för bostäder med 0,5 procent jämfört med 0,3 procent månaden innan. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 16,7 procent att jämföra med det reviderade utfallet på 22,0 procent för december.

-Takten i bostadsbyggandet är mycket hög i förhållande till befolkningstillväxten, så en inbromsning framöver vore inte överraskande. Avvecklingen av investeringsstödet för hyresbostäder kan också ha medfört att en del bostadsprojekt stoppats eller skjutits på framtiden, säger Tor Borg.

Nedreviderad prognos för byggstartade bostäder

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med faktorprisindex för bostadsbyggande så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Den inbromsning som syns i Byggstartsindikatorn signalerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kan komma att toppa tidigare och på lägre nivå än tidigare indikationer visat. Nu väntas årstakten nå 63 000 i början av 2022 för att sedan vända nedåt, säger Tor Borg.

Real Byggstartsindikator bostäder och antalet byggstartade bostäder (rullande årstal)

Källa : Byggfakta, SCB

Uppgång för övrigt byggande

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg under januari med 2,2 procent, den snabbaste uppgången sedan mitten av 2020. Jämfört med samma månad i fjol var dock indikatorn 8,3 procent lägre. I december sjönk byggstartsindikatorn för övriga byggnader med 1,2 procent, samma nedgång som förra månaden.

-Efter att ha fallit under våren och sommaren verkar byggandet utanför bostadssektorn ha vänt lite uppåt under hösten och vintern. Framför allt är industribyggnader som bidrar till uppgången men även logistik och lager ligger på höga nivåer när det gäller byggtakt. För övriga sektorer ser det svagare ut, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, januari 2022

Indextal, jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt 238,4 +0,5% +5,8%
Bostäder 291,3 -0,5% +16,7%
Övriga byggnader 183,4 +2,2% -8,3%

Källa: Byggfakta

Nyproduktionsprojekt för nästan 181 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 103,9 mdkr. Det är en uppgång med 26,3 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 64,6 mdkr, en uppgång med 3,5 mdkr.

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

Totalt Bostäder Övriga byggnader
jan-22 168,5 mdkr 103,9 mdkr 64,6 mdkr
jan-21 138,7 mdkr 77,6 mdkr 61,1 mdkr
jan-20 129,1 mdkr 73,5 mdkr 55,6 mdkr

Källa: Byggfakta

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet. I samband med denna månads beräkning har utfallet bostadsbyggandet reviderats ned för andra halvåret 2020 och 2021 medan övrigt byggande reviderats ned för 2020 och första halvåret 2021 men sedan uppreviderats för det andra halvåret 2021. För det totala byggandet resulterar detta i nedrevideringar för både 2020 och 2021.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

Indextal, jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt
jan-22 238,4 +0,5% +5,8%
dec-21 237,2 (246,1) +0,4% (+0,8%) +6,5% (+9,4%)
nov-21 236,3 (244,2) +0,5% (+0,9%) +7,7% (+10,4%)
okt-21 235,1 (242,1) +0,5% (+0,8%) +9,1% (+11,5%)
Bostäder
jan-22 291,3 -0,5% +16,7%
dec-21 292,8 (326,2) -0,3% (+1,8%) +22,0% (+34,4%)
nov-21 293,8 (320,6) +0,2% (+2,0%) +26,0% (+36,2%)
okt-21 293,2 (314,4) +0,1% (+1,8%) +29,1% (+37,4%)
Övriga byggnader
jan-22  183,4 +2,2% -8,3%
dec-21 179,5 (162,9) +1,7% (-1,2%) -12,3% (-21,1%)
nov-21 176,6 (166,9) +1,0% (-1,2%) -13,8% (-20,1%)
okt-21 174,8 (168,7) +1,0% (-0,8%) -14,1% (-18,5%)

Källa: ByggfaktaNästa Byggstartsindikator planeras publiceras den 16 mars.

Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo.

För mer information vänligen kontakta:
Tor Borg, Analyschef, CityMark analys och Byggfakta, 070-762 77 76, tor.borg@citymark.se
Peter Åhs, Marknads- & affärsutveckling, Byggfakta, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Om Byggstartsindikatorn

Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram.

Byggstartsindikatorn är tänkt att vara en framåtblickande och tidig indikator på byggkonjunkturen och bostadsbyggandet. Statistiken ska vara enkel och lätt att tolka. Aktuella siffror publiceras ofta och med kort eftersläpning. Indikatorn har en hög samvariation med offentligt producerad byggstatistik.

Publicering
Indexet publiceras offentligt tredje onsdagen i månaden, kl. 07.00. Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo. De senast publicerade indexen kan laddas ned på www.byggfakta.se/byggstartsind... .

Definitioner
Byggstart: Ett projekt ingår i Byggstartsindikatorn om det avser nybyggnation och har en uppskattad byggkostnad på minst 1 mnkr, minst en entreprenör är upphandlad och byggstartsmånaden har infallit.

Nybyggnation: Projekt där den andel av byggkostnaderna som avser nybyggnation är större än den del som avser renovering, underhåll, om- och tillbyggnad klassificeras som nybyggnation.

Byggnader: Bostäder utgörs av flerbostadshus och gruppbyggda småhus (inkl. äldrebostäder). Övriga byggnader utgörs av industrier, lager, kontorsbyggnader, affärslokaler, hotell och restaurang samt samhällsfastigheter. Byggnation som klassificeras som anläggning exkluderas från beräkningarna.

Uppskattad byggkostnad: Avser total produktionskostnad exkl. byggherrens kostnader för markförvärv och moms. Uppskattningen gör utifrån de uppgifter som finns tillgängliga för projektet och kan ändras under projektets gång.

Beräkning
De uppskattade byggkostnaderna för de projekt som bedöms ha byggstartats under respektive månad räknas om till ett index med startpunkt i januari 2011, som sedan justeras för att rensa bort variation som beror på kalendereffekter, säsongsmönster och andra faktorer som skapar kortsiktiga fluktuationer. X-13-ARIMA-SEATS används för kalenderkorrigering, säsongsrensning och trendskattning. Programmet har utvecklats av US Census Bureau.

Täckningsgrad
Jämfört med den offentliga statistik som publiceras av SCB så har våra uppgifter en uppskattad täckningsgrad på ungefär 80 procent för nybyggda flerbostadshus och omkring 30 procent för nybyggda småhus (småhus som ska bebos av byggherren själv ingår inte i Byggfaktas undersökningar, för gruppbyggda småhus är täckningen däremot hög). Täckningsgraden för övrig nybyggnation bedöms ligga mellan 50 och 90 procent, beroende på fastighetstyp.

Felkällor
Vid klassificering av projekt som innehåller olika typer av byggnader (exempelvis bostäder och kontor) eller olika typer av byggnation (exempelvis nybyggnation och renovering) räknas hela projektkostnaden in i huvudkategorin (den kategori där den största kostnaden bedöms ligga). Det innebär att vissa projektkostnader överskattas medan vissa projektkostnader utelämnas i beräkningarna. Felbedömningar vid kategorisering av projekt med avseende på kategori (typ av byggnad och typ av byggnation), vid uppskattning av byggkostnader, och vid bedömning av datum för byggstart kan också uppstå.

Revideringar

Tidsserierna revideras varje månad till följda av reviderade indata (nyregistrerade redan byggstartade projekt kan ha tillkommit, revideringar av klassificering, startdatum och byggkostnader kan ha gjorts) och ny säsongsjustering. Revideringarna förväntas bli ganska små från månad till månad men kan bli betydande sett över längre perioder.

Fördjupad information
Byggfakta tillhandahåller också indikatorer nedbrutna på geografiska områden, olika sorters byggnation och olika kategorier av byggnader och anläggningar. Index kan också tas fram för projekteringsstarter, som ligger tidigare i byggprocessen och därför ger ännu tidigare konjunktursignaler än byggstartsindikatorn.

För mer information om möjligheterna och kostnaderna för att ta fram specialdesignade index kontakta:
Peter Åhs, Marknads- & Affärsutveckling, Byggfakta, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Ansvar och spridning
Vid framtagningen och analysen av Byggstartsindikatorn har Byggfakta använt tillförlitliga källor och beräkningsmetoder. Byggfakta kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och påtar sig inte något ansvar för innehållets, siffrornas, bearbetningens, kommentarernas eller övrig informations riktighet eller fullständighet. Materialet är framställt i informationssyfte. 

Varken Byggfakta eller dess anställda ska kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i detta material.

Sprid och använd gärna detta material och våra index men ange alltid källa. Användning i kommersiellt syfte kräver dock vår uttryckliga tillåtelse.

Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, jan21-jan22

Källa: Byggfakta

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


BYGGBRANSCHENS GO-TO GUY & MATCHMAKER för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet.

Din GO-TO GUY inom försäljning, marknadsföring, anbud, inköp och beslutsstöd. Du får tillgång till Nordens största projektdatabas och marknadsplattform med relaterade företag och beslutsfattare. Du kan nå, fråga och påverka dem via marknadens mest använda tjänster för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.

Din MATCHMAKER – vi matchar ihop dig med rätt affärspartners oavsett om du är köpare, säljare, föreskrivare eller påverkare. På köpet bidrar vi tillsammans till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.


BYGGFAKTA Group med våra varumärken BYGGFAKTA, BYGGFAKTA DOCU, SVERIGE BYGGER, BYGGVÄRLDEN, CITYMARK, BYGGFAKTA TENDER, HUSGUIDEN, ALLT OM BOSTAD m fl. finns på plats i Hälsingland (Ljusdal och Glada Hudik) samt i Stockholm. Koncernen finns i hela Norden och stora delar av Europa.

Du når oss på telefon 0651-55 25 00 eller info@byggfakta.se

Presskontakt

Peter Åhs

Peter Åhs

Presskontakt Marknads- och affärsutveckling Byggfakta Sverige Sverige 0650-40 28 00 LinkedIn
Susanne Bengtsson

Susanne Bengtsson

Presskontakt Presskontakt 070-6161112

Relaterat innehåll

MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM - för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare

Byggfakta är mittpunkten i byggbranschens ekosystem för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet. Tillsammans bidrar vi till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.