Gå direkt till innehåll
Vill branschen ha tillbaka investeringsstödet?

Nyhet -

Vill branschen ha tillbaka investeringsstödet?

Investeringsstödet för byggande av hyresrätter och studentbostäder har, sedan det infördes 2016, inte bidragit till stabilitet och förutsägbarhet för bostadsbyggandet. Villkor och stödnivåer har ändrats, stödet har lagts ned och återkommit. Nu senast beslutade Riksdagen, med några veckors förvarning, att stödet avvecklas från och med den 1 januari i år.

Mot bakgrund av detta har vi frågat byggherrar, beställare och projektledare i bostadssektorn vad de tror effekterna av avvecklingen blir och vad de egentligen tycker om investeringsstödet.

Hela rapporten kan laddas ned på Byggfakta.se

Hur väntas avskaffandet av investeringsstöden påverka era pågående bostadsprojekt? Vi har pågående projekt som...

Källa: Byggfakta, andelarna summerar tull mer än 100 procent, då företag kan ha fler olika projekt som påverkas på olika sätt

Även om det finns en hel del skillnader mellan företagen så är det en ganska klar bild som visar sig. De flesta är överens om att bostadsbyggandet kommer att bli mindre när investeringsstödet avvecklas. Både egna och andras byggprojekt väntas bli färre. Nästan hälften av enkätdeltagarna räknar med att deras bostadsproduktion kommer att minska till följd av avvecklingen av stödet. När det gäller pågående projekt så kommer drygt hälften att genomföras som planerat medan resten bromsas in eller läggs ned.

Skulle du vilja ha tillbaka investeringsstöden?

Källa: Byggfakta

Drygt tre fjärdedelar av branschen vill ha tillbaka investeringsstödet. En majoritet av de som vill ha tillbaka stödet vill dock att det ska utformas annorlunda. Det man vänder sig mot är främst är de långa handläggningstiderna, de krångliga villkoren och den osäkerhet som uppstår i och med att beviljandet i praktiken inte kommer förrän byggnationen redan är startad. En del kritik riktas också mot de villkor som finns, i form av krav på lägenhetsstorlekar, hyresnivåer m.m., mot den regionala fördelningen, den s.k. potten, och mot ersättningsnivåerna, som inte anses stå i proportion till byggkostnader, framför allt i Stockholm.

Om undersökningen

Urvalet till undersökningen utgjordes av de byggherrar, beställare och projektledare som finns rapporterade under flerbostadshus och studentbostäder i Byggfaktas databas. Svaren i enkäten samlades in via webbformulär. Enkätförfrågan skickades till totalt 2 349 personer, och svaren samlades in mellan 27 januari och 3 februari. Sammantaget inkom 260 svar, vilket innebär en svarsfrekvens på 11 procent. Även om undersökningen inte gör anspråk på att vara fullständigt representativ och svarsfrekvensen kan förefalla något låg, så är spridningen i svaren på bakgrundsfrågorna tillräckligt stor för att enkäten ska kunna sägas avspegla hela branschen.

De frågor vi ställde var:
1. Hur väntas avskaffandet av investeringsstöden påverka era pågående bostadsprojekt?
2. Hur påverkar avskaffandet av investeringsstöden eventuella framtida bostadsprojekt?
3. Hur tror du det slopade investeringsstödet kommer att påverka bostadsbyggandet i landet?
4. Skulle du vilja ha tillbaka investeringsstöden?


Hela rapporten kan laddas ned på Byggfakta.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Peter Åhs

Peter Åhs

Presskontakt Marknads- och affärsutveckling Byggfakta Sverige Sverige 0650-40 28 00 LinkedIn
Susanne Bengtsson

Susanne Bengtsson

Presskontakt Presskontakt 070-6161112

Relaterat innehåll

MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM - för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare

Byggfakta är mittpunkten i byggbranschens ekosystem för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet. Tillsammans bidrar vi till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.