Gå direkt till innehåll
Oförändrad byggtakt under augusti, enligt Byggfaktas Byggstartsindikator

Pressmeddelande -

Oförändrad byggtakt under augusti, enligt Byggfaktas Byggstartsindikator

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt var oförändrade mellan juli och augusti enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet sjönk med 0,3 procent medan övrigt byggande ökade med 0,1 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 12,8 procent. Bostadsindikatorn har fallit med 36 procent medan Indikatorn för övrigt byggande ökat med 9 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, var oförändrad under augusti, vilket var en förbättring jämfört med förra månadens utfall som reviderats ned något. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -12,8 procent i juli, en mindre nedgång än förra månadens nedreviderade utfall.

-Byggstartsindikatorn stod still under augusti. De senaste månaderna har bostadsbyggandet fallit mindre än tidigare samtidigt som byggandet i övriga sektorer ökat något. Den sammantagna byggtakten har därför stabiliserats under våren och sommaren och faller inte lika brant längre, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta

Bostadsbyggstarterna kan plana ut på låg nivå men kraftig minskning av nya bostäder att vänta

Byggstartsindikatorn för bostäder föll med 0,3 procent under augusti, vilket var den lägsta nedgången sedan sommaren 2021. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn -35,7 procent lägre. De senaste månadsutfallen tyder på att den utdragna nedgången i bostadsbyggandet börjat tappa fart.

-Bostadsbyggandet har fallit snabbt sedan hösten 2021 men de senaste månaderna har nedgången avtagit. Möjligen kan vi få se en stabilisering framöver, men då på historiskt låga nivåer. De stigande byggkostnaderna innebär också att om byggandet räknas om till kvadratmeter eller antalet lägenheter så är det fortfarande på väg nedåt. De senaste årens kraftiga nedgång av byggstarterna innebär att vi kan räkna med att betydligt färre bostäder kommer att tillföras bostadsmarknaden framöver än tidigare, säger Tor Borg.

Antalet byggstartade bostäder på väg mot lägsta nivån sedan 2012


Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Byggstartsindikatorn vände ned tidigare och snabbare än den officiella statistiken över byggstartade bostäder. Nu verkar dock den offentliga statistiken vara på väg ikapp. Indikatorn signalerar en årstakt kring 23 000 byggstartade bostäder i slutet av året. Blir så fallet innebär det att mindre än 10 000 bostäder byggstartas under det andra halvåret, vilket skulle vara den lägsta nivån sedan 2012, säger Tor Borg.

Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)

Källa : SCB, Byggfakta

Osäker trend utanför bostadssektorn

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 0,1 procent under augusti, vilket var lite högre än förra månadens utfall som reviderats upp något. Trenden är således fortfarande uppåtgående men inte i samma snabba takt som under 2022. Årstakten var +9,1 procent i augusti.

-Under augusti har vi sett byggstarten av ett av de största enskilda byggprojekten någonsin, H2 Green Steels stål- och vätgasfabrik i Boden. Projektet är så pass stort att det, utan de justeringar för avvikande värden som automatiskt görs i indikatorberäkningarna, skulle ha lyft indikatorn med 30-35 procent. Nu landar årstakten efter justering på 9 procent, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, augusti 2023
Indextal, jan2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt 172,6 0,0% -12,8%
Bostäder 121,7 -0,3% -35,7%
Övriga byggnader 226,2 +0,1% +9,1%

Källa: Byggfakta

Nyproduktionsprojekt för nästan 164 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna


Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 51,6 mdkr. Det är en nedgång med 42,1 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 112,5 mdkr, en uppgång med 47,7 mdkr. Av denna uppgång står H2 Greens projekt i Boden för merparten.

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

Totalt Bostäder Övriga byggnader
aug-23 163,7 mdkr 51,6 mdkr 112,5 mdkr
aug-22 158,0 mdkr 93,7 mdkr 64,4 mdkr
aug-21 160,4 mdkr 94,5 mdkr 65,8 mdkr

Källa: Byggfakta

Revideringar sedan föregående månad


Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.

I samband med denna månads beräkning har det gjorts ganska stora revideringar av tidigare utfall. För bostadsbyggandet är det nedrevideringar av utfallet hittills under 2023 på sammantaget drygt 4 procent. För övrigt byggande är det nedrevideringar med 1 procent för 2022 och en upprevidering med 1 procent för juli 2023. För det totala byggandet innebär detta en nedrevidering av utfallet för det första och andra kvartalet 2023 med 1 respektive 2 procent. Det historiska händelseförloppet (trenden) har inte förändrats.

I indikatorberäkningarna ingår en automatisk justering för extremvärden. Justeringen görs för att undvika att enstaka ”extrema” månadsutfall ska påverka den underliggande trenden. Justeringen har i denna månads utfall fått stor effekt på indikatorerna. Utan justering hade indikatorn för övrigt byggande varit 35 procent högre i augusti och trenden från slutet av 2022 hade varit kraftigt uppåtriktad, istället för stabil, som den är med justeringen. Indikatorn för det totala byggandet hade varit 18 procent högre för augusti och trenden hade varit uppåtriktad från mars 2023 och framåt, istället för nedåtriktad som den är nu.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

Indextal, jan2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt
aug-23 172,6 0,0% -12,8%
jul-23 172,6 (176,9) -0,4% (-0,3%) -14,0% (-12,1%)
jun-23 173,3 (177,4) -0,4% (-0,2%) -15,5% (-13,5%)
Bostäder
aug-23 121,7 -0,3% -35,7%
jul-23 122,0 (132,8) -0,4% (0,0%) -39,0% (32,9%)
jun-23 122,6 (132,8) -1,1% (-0,1%) -43,2% (-37,7%)
Övriga byggnader
aug-23 226,2 +0,1% +9,1%
jul-23 225,9 (223,2) -0,3% (-0,5%) +12,0% (+9,1%)
jun-23 226,6 (224,3) 0,0% (-0,3%) +16,9% (+14,0%)

Källa: Byggfakta


Nästa Byggstartsindikator planeras publiceras den 18 oktober

Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo.

För mer information vänligen kontakta:

Tor Borg, Analyschef, CityMark Analys och Byggfakta, 070-762 77 76, tor.borg@citymark.se
Peter Åhs, Marknads- och Affärsutveckling Sverige, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Om Byggstartsindikatorn

Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram.

Byggstartsindikatorn är tänkt att vara en framåtblickande och tidig indikator på byggkonjunkturen och bostadsbyggandet. Statistiken ska vara enkel och lätt att tolka. Aktuella siffror publiceras ofta och med kort eftersläpning. Indikatorn har en hög samvariation med offentligt producerad byggstatistik.

Publicering
Indexet publiceras offentligt tredje onsdagen i månaden, kl. 07.00. Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo. De senast publicerade indexen kan laddas ned på www.byggfakta.se/byggstartsind... .

Definitioner
Byggstart: Ett projekt ingår i Byggstartsindikatorn om det avser nybyggnation och har en uppskattad byggkostnad på minst 1 mnkr, minst en entreprenör är upphandlad och byggstartsmånaden har infallit.
Nybyggnation: Projekt där den andel av byggkostnaderna som avser nybyggnation är större än den del som avser renovering, underhåll, om- och tillbyggnad klassificeras som nybyggnation.
Byggnader: Bostäder utgörs av flerbostadshus och gruppbyggda småhus (inkl. äldrebostäder). Övriga byggnader utgörs av industrier, lager, kontorsbyggnader, affärslokaler, hotell och restaurang samt samhällsfastigheter. Byggnation som klassificeras som anläggning exkluderas från beräkningarna.
Uppskattad byggkostnad: Avser total produktionskostnad exkl. byggherrens kostnader för markförvärv och moms. Uppskattningen gör utifrån de uppgifter som finns tillgängliga för projektet och kan ändras under projektets gång.

Beräkning
De uppskattade byggkostnaderna för de projekt som bedöms ha byggstartats under respektive månad räknas om till ett index med startpunkt i januari 2011, som sedan justeras för att rensa bort variation som beror på kalendereffekter, säsongsmönster och andra faktorer som skapar kortsiktiga fluktuationer. X-13-ARIMA-SEATS används för kalenderkorrigering, säsongsrensning och trendskattning. Programmet har utvecklats av US Census Bureau.

Täckningsgrad
Jämfört med den offentliga statistik som publiceras av SCB så har våra uppgifter en uppskattad täckningsgrad på ungefär 80 procent för nybyggda flerbostadshus och omkring 30 procent för nybyggda småhus (småhus som ska bebos av byggherren själv ingår inte i Byggfaktas undersökningar, för gruppbyggda småhus är täckningen däremot hög). Täckningsgraden för övrig nybyggnation bedöms ligga mellan 50 och 90 procent, beroende på fastighetstyp.

Felkällor
Vid klassificering av projekt som innehåller olika typer av byggnader (exempelvis bostäder och kontor) eller olika typer av byggnation (exempelvis nybyggnation och renovering) räknas hela projektkostnaden in i huvudkategorin (den kategori där den största kostnaden bedöms ligga). Det innebär att vissa projektkostnader överskattas medan vissa projektkostnader utelämnas i beräkningarna. Felbedömningar vid kategorisering av projekt med avseende på kategori (typ av byggnad och typ av byggnation), vid uppskattning av byggkostnader, och vid bedömning av datum för byggstart kan också uppstå.

Revideringar
Tidsserierna revideras varje månad till följda av reviderade indata (nyregistrerade redan byggstartade projekt kan ha tillkommit, revideringar av klassificering, startdatum och byggkostnader kan ha gjorts) och ny säsongsjustering. Revideringarna förväntas bli ganska små från månad till månad men kan bli betydande sett över längre perioder.

Fördjupad information
Byggfakta tillhandahåller också indikatorer nedbrutna på geografiska områden, olika sorters byggnation och olika kategorier av byggnader och anläggningar. Index kan också tas fram för projekteringsstarter, som ligger tidigare i byggprocessen och därför ger ännu tidigare konjunktursignaler än Byggstartsindikatorn.

För mer information om möjligheterna och kostnaderna för att ta fram specialdesignade index kontakta:
Peter Åhs, Marknads- och Affärsutveckling Sverige, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Ansvar och spridning
Vid framtagningen och analysen av Byggstartsindikatorn har Byggfakta använt tillförlitliga källor och beräkningsmetoder. Byggfakta kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och påtar sig inte något ansvar för innehållets, siffrornas, bearbetningens, kommentarernas eller övrig informations riktighet eller fullständighet. Materialet är framställt i informationssyfte. Varken Byggfakta eller dess anställda ska kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i detta material.

Sprid och använd gärna detta material och våra index men ange alltid källa. Användning i kommersiellt syfte kräver dock vår uttryckliga tillåtelse.

Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, sep22-aug23

Källa: Byggfakta

Ämnen

Kategorier


MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM -inom försäljning, marknadsföring, anbud, inköp och beslutsstöd. Du får tillgång till Nordens största projektdatabas och marknadsplattform och marknadens mest använda tjänster för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.

Din MATCHMAKER – vi matchar ihop dig med rätt affärspartners oavsett om du är köpare, säljare, föreskriva eller påverka. På köpet bidrar vi tillsammans till en effektivare bransch med ökad transparens och sundare konkurrens.


BYGGFAKTA Group med våra varumärken BYGGFAKTA, BYGGFAKTA DOCU, SVERIGE BYGGER, BYGGVÄRLDEN, CITYMARK, BYGGFAKTA TENDER, HUSGUIDEN, ALLT OM BOSTAD m fl. finns på plats i Hälsingland (Ljusdal och Hudiksvall) samt i Stockholm. Koncernen finns i hela Norden och stora delar av Europa.

Du när oss på telefon 0651-55 25 00 eller info@byggfakta.se

Kontakter

Peter Åhs

Peter Åhs

Presskontakt Marknads- och affärsutveckling Byggfakta Sverige Sverige 0650-40 28 00 LinkedIn
Susanne Bengtsson

Susanne Bengtsson

Presskontakt Presskontakt 070-6161112

MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM - för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare

Byggfakta är mittpunkten i byggbranschens ekosystem för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet. Tillsammans bidrar vi till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.