Gå direkt till innehåll
Ökat byggande under september, enligt Byggfaktas Byggstartsindikator

Pressmeddelande -

Ökat byggande under september, enligt Byggfaktas Byggstartsindikator

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade mellan augusti och september enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet steg med 1,4 procent medan övrigt byggande ökade med 0,9 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn ökat med 3,9 procent. Bostadsindikatorn har fallit med 39 procent medan Indikatorn för övrigt byggande ökat med 40 procent. Enstaka mycket stora byggstarter bidrar kraftigt till utfallet, vilket gör det svårtolkat.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg med 1,0 procent under september, vilket var lägre än förra månadens uppreviderade utfall. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten +3,9 procent i september, en uppgång från förra månadens kraftigt uppreviderade utfall.

-Byggstartsindikatorn steg under september. En utplaning av nedgången i bostadsbyggandet bidrog en del. Framför allt bidrar dock byggstarten av några få enstaka mycket stora projekt till att de senaste månadernas nedgång förbytts till en uppåtgående trend. Det faktum att det handlar om ett fåtal större byggstartade projekt gör månadens utfall svårtolkat. Förmodligen är det för tidigt att prata om en vändning, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta

Tecken på att bostadsbyggstarterna planar ut, men tidigare nedgång större än beräknat

Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 1,4 procent under augusti, vilket var andra månaden med ökande byggstarter. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn -39,2 procent lägre. Återigen har tidigare utfall reviderats ned på grund av inställda/framflyttade projekt. Det innebär att även om de senaste månadsutfallen tyder på att nedgången i bostadsbyggandet planat ut så är nivån som utplaningen sker på lägre än tidigare beräknat.

-Det senaste utfallet visar att byggstarterna i bostadssektorn fallit 63 procent sedan toppnivån hösten 2021. Den stabilisering som vi ser tecken på nu sker på de nivåer vi hade för tio år sedan, säger Tor Borg.

Antalet byggstartade bostäder på väg mot lägsta nivån sedan 2010

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Mycket talar för att den offentliga statistiken inte har fångat den nedgång som skett, i och med att många byggprojekt ställts in eller skjutits upp efter byggstartsdatum. Byggstartsindikatorn signalerar att nedgången startade tidigare än vad den officiella statistiken över byggstartade bostäder visar. Indikatorn signalerar i nuläget en årstakt kring 21 000 byggstartade bostäder i slutet av året, vilket skulle vara den lägsta årstakten sedan 2010, säger Tor Borg.

Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)


Källa : SCB, Byggfakta

Uppåtgående men osäker trend utanför bostadssektorn

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 0,9 procent under september, vilket var lite lägre än förra månadens utfall som reviderats upp. Årstakten var +40,0 procent i september vilket är en kraftig upprevidering jämfört med förra månaden. Byggstart av en handfull mycket stora projekt de senaste månaderna medför att trenden reviderats upp markant.

-De senaste sex månaderna har vi sju byggstartade projekt med beräknade byggkostnader på över en miljard kronor. Historiskt har antalet byggstartade projekt av sådan storlek varit 3-4 stycken per halvår. Dessutom har vi bland de nyligen byggstartade projekten H2 Green Steels stål- och vätgasfabrik i Boden som är det överlägset största byggstartade projekt som finns i Byggfaktas databas. Sammantaget får detta stort genomslag på indikatorberäkningarna, och medför att trenden nu ser ut att vara kraftigt uppåtgående. Med tanke på att det är ett fåtal byggstarter (om än viktiga och stora) som ligger bakom så finns det anledning att vara försiktig med tolkningen av utfallet, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, september 2023

Indextal, jan 2011 = 100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt 209,5 +1,0% +3,9%
Bostäder 108,7 +1,4% -39,2%
Övriga byggnader 316,2 +0,9% +40,0%

Källa: Byggfakta

Nyproduktionsprojekt för nästan 162 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 46,9 mdkr. Det är en nedgång med 43,1 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 115,0 mdkr, en uppgång med 50,5 mdkr. Av denna uppgång står industriprojekt för merparten.

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

Total Bostäder Övriga byggnader
sep-23 161,9 mdkr 46,9 mdkr 115,0 mdkr
sep-22 154,6 mdkr 90,1 mdkr 64,5 mdkr
sep-21 161,9 mdkr 96,0 mdkr 65,9 mdkr

Källa: Byggfakta

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.

I samband med denna månads beräkning har det gjorts stora revideringar av tidigare utfall. För bostadsbyggandet är det nedrevideringar av utfallet hittills under 2023 på sammantaget drygt 8 procent. För övrigt byggande är det upprevideringar med 5 procent för 2022 och 25 procent för utfallet hittills under 2023. För det totala byggandet innebär detta en upprevidering av utfallet för 2022 med 2 procent och för utfallet hittills under 2023 med 13 procent. Det historiska händelseförloppet (trenden) har förändrats för övrigt byggande.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

Indextal, jan 2011 = 100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt
sep-23 209,5

+1,0% +3,9%
aug-23 207,4 (172,6) +2,0% (0,0%) +2,3% (-12,8%)
jul-23 203,3 (172,6) +1,9% (-0,4%) -0,9% (-14,0%)
Bostäder
sep-23 108,7 +1,4% -39,2%
aug-23 107,2 (121,7) +1,1% (-0,3%) -43,1% (-35,7%)
jul-23 106,0 (122,6) -1,9% (-0,4%) -47,0% (-39,0%)
Övriga byggnader
sep-23 316,2 +0,9% +40,0%
aug-23 313,5 (226,2) +2,4% (+0,1%) +43,6% (+9,1%)
jul-23 306,2 (225,9) +3,4% (-0,3%) +45,6% (+12,0%)

Källa: Byggfakta


Nästa Byggstartsindikator planeras publiceras den 15 november

Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo.

För mer information vänligen kontakta:
Tor Borg, Analyschef, CityMark Analys och Byggfakta, 070-762 77 76, tor.borg@citymark.se
Peter Åhs, Marknads- och Affärsutveckling Sverige, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se


Om Byggstartsindikatorn

Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram.

Byggstartsindikatorn är tänkt att vara en framåtblickande och tidig indikator på byggkonjunkturen och bostadsbyggandet. Statistiken ska vara enkel och lätt att tolka. Aktuella siffror publiceras ofta och med kort eftersläpning. Indikatorn har en hög samvariation med offentligt producerad byggstatistik.

Publicering
Indexet publiceras offentligt tredje onsdagen i månaden, kl. 07.00. Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo. De senast publicerade indexen kan laddas ned på www.byggfakta.se/byggstartsind... .

Definitioner
Byggstart: Ett projekt ingår i Byggstartsindikatorn om det avser nybyggnation och har en uppskattad byggkostnad på minst 1 mnkr, minst en entreprenör är upphandlad och byggstartsmånaden har infallit.

Nybyggnation: Projekt där den andel av byggkostnaderna som avser nybyggnation är större än den del som avser renovering, underhåll, om- och tillbyggnad klassificeras som nybyggnation.

Byggnader: Bostäder utgörs av flerbostadshus och gruppbyggda småhus (inkl. äldrebostäder). Övriga byggnader utgörs av industrier, lager, kontorsbyggnader, affärslokaler, hotell och restaurang samt samhällsfastigheter. Byggnation som klassificeras som anläggning exkluderas från beräkningarna.

Uppskattad byggkostnad: Avser total produktionskostnad exkl. byggherrens kostnader för markförvärv och moms. Uppskattningen gör utifrån de uppgifter som finns tillgängliga för projektet och kan ändras under projektets gång.

Beräkning
De uppskattade byggkostnaderna för de projekt som bedöms ha byggstartats under respektive månad räknas om till ett index med startpunkt i januari 2011, som sedan justeras för att rensa bort variation som beror på kalendereffekter, säsongsmönster och andra faktorer som skapar kortsiktiga fluktuationer. X-13-ARIMA-SEATS används för kalenderkorrigering, säsongsrensning och trendskattning. Programmet har utvecklats av US Census Bureau.

Täckningsgrad
Jämfört med den offentliga statistik som publiceras av SCB så har våra uppgifter en uppskattad täckningsgrad på ungefär 80 procent för nybyggda flerbostadshus och omkring 30 procent för nybyggda småhus (småhus som ska bebos av byggherren själv ingår inte i Byggfaktas undersökningar, för gruppbyggda småhus är täckningen däremot hög). Täckningsgraden för övrig nybyggnation bedöms ligga mellan 50 och 90 procent, beroende på fastighetstyp.

Felkällor
Vid klassificering av projekt som innehåller olika typer av byggnader (exempelvis bostäder och kontor) eller olika typer av byggnation (exempelvis nybyggnation och renovering) räknas hela projektkostnaden in i huvudkategorin (den kategori där den största kostnaden bedöms ligga). Det innebär att vissa projektkostnader överskattas medan vissa projektkostnader utelämnas i beräkningarna. Felbedömningar vid kategorisering av projekt med avseende på kategori (typ av byggnad och typ av byggnation), vid uppskattning av byggkostnader, och vid bedömning av datum för byggstart kan också uppstå.

Revideringar
Tidsserierna revideras varje månad till följda av reviderade indata (nyregistrerade redan byggstartade projekt kan ha tillkommit, revideringar av klassificering, startdatum och byggkostnader kan ha gjorts) och ny säsongsjustering. Revideringarna förväntas bli ganska små från månad till månad men kan bli betydande sett över längre perioder.

Fördjupad information
Byggfakta tillhandahåller också indikatorer nedbrutna på geografiska områden, olika sorters byggnation och olika kategorier av byggnader och anläggningar. Index kan också tas fram för projekteringsstarter, som ligger tidigare i byggprocessen och därför ger ännu tidigare konjunktursignaler än Byggstartsindikatorn.

För mer information om möjligheterna och kostnaderna för att ta fram specialdesignade index kontakta:
Peter Åhs, Marknads- och Affärsutveckling Sverige, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Ansvar och spridning
Vid framtagningen och analysen av Byggstartsindikatorn har Byggfakta använt tillförlitliga källor och beräkningsmetoder. Byggfakta kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och påtar sig inte något ansvar för innehållets, siffrornas, bearbetningens, kommentarernas eller övrig informations riktighet eller fullständighet. Materialet är framställt i informationssyfte. Varken Byggfakta eller dess anställda ska kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i detta material.

Sprid och använd gärna detta material och våra index men ange alltid källa. Användning i kommersiellt syfte kräver dock vår uttryckliga tillåtelse.

Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, okt22-sep23

Källa: Byggfakta

Ämnen

Kategorier


MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM -inom försäljning, marknadsföring, anbud, inköp och beslutsstöd. Du får tillgång till Nordens största projektdatabas och marknadsplattform och marknadens mest använda tjänster för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.

Din MATCHMAKER – vi matchar ihop dig med rätt affärspartners oavsett om du är köpare, säljare, föreskriva eller påverka. På köpet bidrar vi tillsammans till en effektivare bransch med ökad transparens och sundare konkurrens.


BYGGFAKTA Group med våra varumärken BYGGFAKTA, BYGGFAKTA DOCU, SVERIGE BYGGER, BYGGVÄRLDEN, CITYMARK, BYGGFAKTA TENDER, HUSGUIDEN, ALLT OM BOSTAD m fl. finns på plats i Hälsingland (Ljusdal och Hudiksvall) samt i Stockholm. Koncernen finns i hela Norden och stora delar av Europa.

Du när oss på telefon 0651-55 25 00 eller info@byggfakta.se

Kontakter

Peter Åhs

Peter Åhs

Presskontakt Marknads- och affärsutveckling Byggfakta Sverige Sverige 0650-40 28 00 LinkedIn
Susanne Bengtsson

Susanne Bengtsson

Presskontakt Presskontakt 070-6161112

MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM - för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare

Byggfakta är mittpunkten i byggbranschens ekosystem för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet. Tillsammans bidrar vi till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.