Gå direkt till innehåll
Motstridiga signaler i Byggfaktas Byggstartsindikator för november

Pressmeddelande -

Motstridiga signaler i Byggfaktas Byggstartsindikator för november

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt steg med 0,3 procent mellan oktober och november enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet steg med 3,5 procent medan övrigt byggande minskade med 1,1 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 3,1 procent. Bostadsindikatorn har fallit med 25 procent medan Indikatorn för övrigt byggande ökat med 12 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg med +0,3 procent under november, vilket var högre än förra månadens nedreviderade utfall på -0,1 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -3,1 procent i oktober, en liten uppgång från förra månadens nedreviderade utfall.

-Indikatorn steg för bostadsbyggandet och sjönk för övrigt byggande vilket resulterade i en marginell uppgång för totalen. Tolkningen av utfallet försvåras av att tidigare utfall nedreviderats på grund av inkommande information om framskjutna och inställda byggstarter, framför allt i bostadssektorn. Sammantaget befinner sig därmed indikatorn på något lägre nivåer än tidigare beräknat, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta

Bostadsbyggstarterna verkar ha bottnat men nedrevideringarna fortsätter

Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 3,5 procent under november, vilket var fjärde månaden med ökande byggstarter. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn -24,9 procent lägre. Indikatorn signalerar därmed återigen att bostadsbyggandet verkar ha bottnat och vänt uppåt. Däremot har tidigare månadsutfall reviderats ned kraftigt, till följd av ny information om inställda och uppskjutna projekt, vilket indikerar att botten varit djupare än tidigare beräknat.

-Det är lite motstridiga signaler just nu. Bostadsindikatorn signalerar visserligen att nedgången i byggstarter har bottnat och att det varit en viss uppgång de senaste månaderna. Samtidigt fortsätter nedrevideringarna av tidigare utfall och projekt som tidigare rapporterats som byggstartade visar sig vara inställda, vilket är en negativ signal, säger Tor Borg.

Årstakten i antalet byggstartade bostäder på väg mot 20 000

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Byggstartsindikatorn signalerar att nedgången varit brantare än vad den officiella statistiken visar. På bara två år har byggstarterna fallit omkring 70 procent. I nuläget indikeras en årstakt kring 20 000 byggstartade bostäder i slutet av året som ökar något till 22 000 under det första kvartalet nästa år, säger Tor Borg.

Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)

Källa : SCB, Byggfakta

Möjligt trendbrott nedåt utanför bostadssektorn

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande föll med -1,1 procent under november, vilket var en något mindre nedgång än förra månadens utfall som reviderats ned. Det var tredje månaden i rad då indikatorn minskat. Årstakten var +11,6 procent i november vilket är en tydlig nedgång jämfört med förra månaden.

-Byggstartsindikatorn för byggandet utanför bostadssektorn har dragits upp av byggstarter av ett par riktigt stora och unika projekt tidigare under 2023. När byggstarterna nu normaliseras så resulterar det i att trenden vänder nedåt, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, november 2023

Indextal, jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt 195,5 +0,3% -3,1%
Bostäder 118,4 +3,5% -24,9%
Övriga byggnader 277,2 -1,1% +11,6%

Källa: Byggfakta

Nyproduktionsprojekt för nästan 152 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 44,2 mdkr. Det är en nedgång med 37,8 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 107,6 mdkr, en uppgång med 28,5 mdkr. Industriprojekt i Norrland bidrar kraftigt till denna uppgång.

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

Totalt Bostäder Övriga byggnadr
nov-23 151,8 mdkr 44,2 mdkr 107,6 mdkr
nov-22 161,1 mdkr 82,0 mdkr 79,1 mdkr
nov-21 163,2 mdkr 99,1 mdkr 64,0 mdkr

Källa: Byggfakta

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.

I samband med denna månads beräkning har bostadsbyggandet reviderats ned med 1 procent för årets första kvartal, med 4 procent för det andra kvartalet, nästan 9 procent för det tredje kvartalet och 6 procent för oktober. För övrigt byggande är det en nedrevidering med 1 procent för det första kvartalet, 2 procent för det andra kvartalet. 3 procent för det tredje kvartalet och 5 procent för oktober. För det totala byggandet innebär detta en nedrevidering av utfallet för första kvartalet med 1 procent, för andra kvartalet med 3 procent och för tredje kvartalet och oktober med 5 procent. Det historiska händelseförloppet (trenden) har inte förändrats.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

Indextal, jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt
nov-23 195,5 +0,3% -3,1%
okt-23 195,0 (205,4) -0,1% (0,0%) -4,3% (+0,8%)
sep-23 195,1 (205,3) +0,2% (+0,6%) -4,8% (+0,2%)
Bostäder
nov-23 118,4 +3,5% -24,9%
okt-23 114,5 (121,8) +5,8% (3,2%) -32,3% (-28,2%)
sep-23 108,2 (118,1) +5,3% (+4,7%) -40,5% (-35,1%)
Övriga byggnader
nov-23 277,2 -1,1% +11,6%
okt-23 280,4 (293,9) -2,4% (-1,3%) +16,6% (+22,6%)
sep-23 287,4 (297,6) -1,7% (-1,0%) +25,3% (29,8%)

Källa: Byggfakta

Nästa Byggstartsindikator planeras publiceras den 17 januari

Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo.

För mer information vänligen kontakta:

Tor Borg, Analyschef, CityMark Analys och Byggfakta, 070-762 77 76, tor.borg@citymark.se
Peter Åhs, Marknads- och Affärsutveckling Sverige, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Om Byggstartsindikatorn

Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram.

Byggstartsindikatorn är tänkt att vara en framåtblickande och tidig indikator på byggkonjunkturen och bostadsbyggandet. Statistiken ska vara enkel och lätt att tolka. Aktuella siffror publiceras ofta och med kort eftersläpning. Indikatorn har en hög samvariation med offentligt producerad byggstatistik.

Publicering

Indexet publiceras offentligt tredje onsdagen i månaden, kl. 07.00. Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo. De senast publicerade indexen kan laddas ned på www.byggfakta.se/byggstartsind... .

Definitioner
Byggstart: Ett projekt ingår i Byggstartsindikatorn om det avser nybyggnation och har en uppskattad byggkostnad på minst 1 mnkr, minst en entreprenör är upphandlad och byggstartsmånaden har infallit.

Nybyggnation: Projekt där den andel av byggkostnaderna som avser nybyggnation är större än den del som avser renovering, underhåll, om- och tillbyggnad klassificeras som nybyggnation.

Byggnader: Bostäder utgörs av flerbostadshus och gruppbyggda småhus (inkl. äldrebostäder). Övriga byggnader utgörs av industrier, lager, kontorsbyggnader, affärslokaler, hotell och restaurang samt samhällsfastigheter. Byggnation som klassificeras som anläggning exkluderas från beräkningarna.

Uppskattad byggkostnad: Avser total produktionskostnad exkl. byggherrens kostnader för markförvärv och moms. Uppskattningen gör utifrån de uppgifter som finns tillgängliga för projektet och kan ändras under projektets gång.

Beräkning
De uppskattade byggkostnaderna för de projekt som bedöms ha byggstartats under respektive månad räknas om till ett index med startpunkt i januari 2011, som sedan justeras för att rensa bort variation som beror på kalendereffekter, säsongsmönster och andra faktorer som skapar kortsiktiga fluktuationer. X-13-ARIMA-SEATS används för kalenderkorrigering, säsongsrensning och trendskattning. Programmet har utvecklats av US Census Bureau.

Täckningsgrad
Jämfört med den offentliga statistik som publiceras av SCB så har våra uppgifter en uppskattad täckningsgrad på ungefär 80 procent för nybyggda flerbostadshus och omkring 30 procent för nybyggda småhus (småhus som ska bebos av byggherren själv ingår inte i Byggfaktas undersökningar, för gruppbyggda småhus är täckningen däremot hög). Täckningsgraden för övrig nybyggnation bedöms ligga mellan 50 och 90 procent, beroende på fastighetstyp.

Felkällor
Vid klassificering av projekt som innehåller olika typer av byggnader (exempelvis bostäder och kontor) eller olika typer av byggnation (exempelvis nybyggnation och renovering) räknas hela projektkostnaden in i huvudkategorin (den kategori där den största kostnaden bedöms ligga). Det innebär att vissa projektkostnader överskattas medan vissa projektkostnader utelämnas i beräkningarna. Felbedömningar vid kategorisering av projekt med avseende på kategori (typ av byggnad och typ av byggnation), vid uppskattning av byggkostnader, och vid bedömning av datum för byggstart kan också uppstå.

Revideringar
Tidsserierna revideras varje månad till följda av reviderade indata (nyregistrerade redan byggstartade projekt kan ha tillkommit, revideringar av klassificering, startdatum och byggkostnader kan ha gjorts) och ny säsongsjustering. Revideringarna förväntas bli ganska små från månad till månad men kan bli betydande sett över längre perioder.

Fördjupad information
Byggfakta tillhandahåller också indikatorer nedbrutna på geografiska områden, olika sorters byggnation och olika kategorier av byggnader och anläggningar. Index kan också tas fram för projekteringsstarter, som ligger tidigare i byggprocessen och därför ger ännu tidigare konjunktursignaler än Byggstartsindikatorn.

För mer information om möjligheterna och kostnaderna för att ta fram specialdesignade index kontakta:
Peter Åhs, Marknads- och Affärsutveckling Sverige, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Ansvar och spridning
Vid framtagningen och analysen av Byggstartsindikatorn har Byggfakta använt tillförlitliga källor och beräkningsmetoder. Byggfakta kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och påtar sig inte något ansvar för innehållets, siffrornas, bearbetningens, kommentarernas eller övrig informations riktighet eller fullständighet. Materialet är framställt i informationssyfte. Varken Byggfakta eller dess anställda ska kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i detta material.

Sprid och använd gärna detta material och våra index men ange alltid källa. Användning i kommersiellt syfte kräver dock vår uttryckliga tillåtelse.

Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, dec22-nov23

Källa: Byggfakta

Ämnen

Kategorier


MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM -inom försäljning, marknadsföring, anbud, inköp och beslutsstöd. Du får tillgång till Nordens största projektdatabas och marknadsplattform och marknadens mest använda tjänster för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.

Din MATCHMAKER – vi matchar ihop dig med rätt affärspartners oavsett om du är köpare, säljare, föreskriva eller påverka. På köpet bidrar vi tillsammans till en effektivare bransch med ökad transparens och sundare konkurrens.


BYGGFAKTA Group med våra varumärken BYGGFAKTA, BYGGFAKTA DOCU, SVERIGE BYGGER, BYGGVÄRLDEN, CITYMARK, BYGGFAKTA TENDER, HUSGUIDEN, ALLT OM BOSTAD m fl. finns på plats i Hälsingland (Ljusdal och Hudiksvall) samt i Stockholm. Koncernen finns i hela Norden och stora delar av Europa.

Du när oss på telefon 0651-55 25 00 eller info@byggfakta.se

Kontakter

Peter Åhs

Peter Åhs

Presskontakt Marknads- och affärsutveckling Byggfakta Sverige Sverige 0650-40 28 00 LinkedIn
Susanne Bengtsson

Susanne Bengtsson

Presskontakt Presskontakt 070-6161112

MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM - för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare

Byggfakta är mittpunkten i byggbranschens ekosystem för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet. Tillsammans bidrar vi till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.