Gå direkt till innehåll
Byggfaktas Byggstartsindikatorer en tidig bild av byggkonjunkturen
Byggfaktas Byggstartsindikatorer en tidig bild av byggkonjunkturen

Pressmeddelande -

Liten nedväxling men byggandet fortsätter öka enligt Byggfaktas Byggstartsindikator

Byggfaktas Byggstartsindikator visar att byggstarterna av både bostadsprojekt och andra nybyggnadsprojekt fortsätter öka. På ett år, mellan oktober 2020 och oktober 2021, har byggstartsindikatorn ökat med 28 procent för bostäder och 9 procent för övriga byggnader. Indikatorn signalerar en ökande nybyggnation, framför allt när det gäller bostäder, men ökningstakten har mattats något.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg under oktober med 0,7 procent, en liten nedgång från förra månaden då ökningen var 0,8 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 11,4 procent, även det en liten nedgång jämfört med september.

-Trots en del orosmoln i form av stigande kostnader för byggmaterial, med rena bristsituationer i vissa fall, och osäkerheten kring den framtida tillgången på cement så fortsätter byggstarterna av nyproduktionsprojekt att öka. Det blir minst sagt intressant att följa utvecklingen framöver, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta

Många bostadsprojekt har byggstartats under hösten


Utfallet för byggstartsindikatorn för bostäder visar att bostadsbyggandet fortsätter öka i snabb takt. Ökningstakten visar dock tecken på att bromsa in något. I oktober steg bostadsindikatorn med 1,5 procent vilket var lägre än föregående månader. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 28,4 procent att jämföra med det reviderade utfallet på 29,0 procent för september. Redan i våras passerade bostadsindikatorn de tidigare toppnivåerna från 2017.

-Under augusti till oktober har nybyggnationsprojekt av bostäder med en beräknad byggkostnad på drygt 36 miljarder kronor byggstartats. Det slår med råge byggstarterna under de tidigare toppmånaderna hösten 2017, säger Tor Borg.

Antalet byggstartade bostäder på väg mot rekordnivåer


Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med faktorprisindex för bostadsbyggande så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Våra indikatorer visar att årstakten för antalet byggstartade bostäder har passerat 60 000 under hösten och kan komma att nå 65 000 i början av 2022. Vad jag känner till så ligger detta en bit ovanför vad de flesta konjunkturbedömare prognostiserar och innebär att toppnoteringarna från 2017 kommer att slås ganska snart, säger Tor Borg.

Real byggstartsindikator bostäder och antalet byggstartade bostäder (rullande årstal)

Källa : Byggfakta, SCB


Stabil ökning för övrigt byggande


Byggstarterna av andra nyproduktionsprojekt har också ökat, om än inte i samma takt som bostadsprojekten. I oktober steg byggstartsindikatorn för övriga byggnader med 0,9 procent, samma takt som förra månaden. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 8,8 procent, nästan samma takt som det reviderade utfallet för september på 8,7 procent.

-Byggandet utanför bostadssektorn ökar i stabil stadig takt, men det skiljer sig en del mellan olika segment. Byggstarterna av projekt där det byggs nya samhällsfastigheter, industribyggnader och lager ökar och kontorsbyggandet verkar mattas något medan byggandet av nya lokaler för handel, hotell och restaurang ligger på historiskt låga nivåer.

Index och förändringstal, Oktober 2021

Indextal, jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt 245,3 +0,7% +11,4%
Bostäder 305,2 +1,5% +28,4%
Övriga byggnader 215,6 +0,9% +8,8%

Källa: Byggfakta

Nyproduktionsprojekt för nästan 172 miljarder kronor har byggstartats det senaste året


Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 102,9 mdkr. Det är en uppgång med 28,8 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 68,9 mdkr, en uppgång med 14,4 mdkr.

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

Totalt Bostäder Övriga byggnader
okt-21 171,9 mdkr 102,9 mdkr 68,9 mdkr
okt-20 128,7 mdkr 74,1 mdkr 54,6 mdkr
okt-19 131,4 mdkr 74,4 mdkr 57,1 mdkr

Källa: Byggfakta

Revideringar sedan föregående månad


Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet. I samband med denna månads beräkning har det historiska utfallet reviderats lite mer än vanligt. Sammantaget har dataunderlaget för bostadsindikatorn reviderats ned med 1,1 procent för helåret 2020, med 0,3 procent för första halvåret 2021 och med 1,9 procent för det tredje kvartalet 2021. Dataunderlaget för indikatorn för övriga byggnader har sammantaget reviderats upp med 0,1 procent för det första halvåret 2021 och med 0,7 procent för det tredje kvartalet 2021.

Revideringarna av dataunderlaget är så pass stora att de även påverkat modellerna för säsongsjustering och trendberäkning. Därav följer att denna månads revideringar är osedvanligt stora. Sammantaget medför detta en nedrevidering av Indikatorn för totalt byggande för september 2021 med drygt 19 indexenheter, motsvarande 7 procent och av indikatorn för bostadsbyggande med knappt 27 indexenheter, motsvarande 8 procent. Indikatorn för övrigt byggande för september 2021 revideras däremot upp med knappt 14 indexenheter, motsvarande 7 procent.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

Indextal, jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig Förändring
Totalt
okt-21 245,3 +0,7% +11,4%
sep-21 243,8 (263,0) +0,8% (+1,4%) +12,5% (+26,4%)
aug-21 241,9 (259,3) +0,8% (+0,5%) +13,4% (+27,3%
jul-21 240,0 (254,5) +0,5% (+2,0%) +14,4% (+26,4%)
Bostäder
okt-21 305,2 +1,5% +28,4%
sep-21 300,7 (327,5) +2,2% (+1,9%) +29,0% (+44,0%)
aug-21 294,1 (321,3) +2,6% (+2,8%) +28,6% (+46,1%)
jul-21 286,7 (312,6) +1,7% (+3,2%) +27,9% (+46,2%)
Övriga byggnader
okt-21 215,6 +0,9% +8,8%
sep-21 213,5 (199,8) +0,9% (+0,6%) +8,7% (+5,7%)
aug-21 211,7 (198,5) +0,8% (+0,5%) +8,5% (+5,8%)
jul-21 210,0 (197,5) +0,6%

(+0,3)

+8,6% +(6,1%)

Källa: Byggfakta


Nästa byggstartsindikator planeras publiceras den 15 december

Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo.

För mer information vänligen kontakta:

Tor Borg, Analyschef, Citymark analys och Byggfakta, 070-762 77 76, tor.borg@citymark.se
Peter Åhs, Marknadschef, Byggfakta, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se


Om byggstartsindikatorn


Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram.
Byggstartsindikatorn är tänkt att vara en framåtblickande och tidig indikator på byggkonjunkturen och bostadsbyggandet. Statistiken ska vara enkel och lätt att tolka. Aktuella siffror publiceras ofta och med kort eftersläpning. Indikatorn har en hög samvariation med offentligt producerad byggstatistik.

Publicering
Indexet publiceras offentligt tredje onsdagen i månaden, kl. 07.00. Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo. De senast publicerade indexen kan laddas ned på www.byggfakta.se/byggstartsindikatorn

Definitioner

Byggstart: Ett projekt ingår i byggstartsindikatorn om det avser nybyggnation och har en uppskattad byggkostnad på minst 1 mnkr, minst en entreprenör är upphandlad och byggstartsmånaden har infallit.

Nybyggnation: Projekt där den andel av byggkostnaderna som avser nybyggnation är större än den del som avser renovering, underhåll, om- och tillbyggnad klassificeras som nybyggnation.

Byggnader: Bostäder utgörs av flerbostadshus och gruppbyggda småhus (inkl. äldrebostäder). Övriga byggnader utgörs av industrier, lager, kontorsbyggnader, affärslokaler, hotell och restaurang samt samhällsfastigheter. Byggnation som klassificeras som anläggning exkluderas från beräkningarna.

Uppskattad byggkostnad: Avser total produktionskostnad exkl. byggherrens kostnader för markförvärv och moms. Uppskattningen gör utifrån de uppgifter som finns tillgängliga för projektet och kan ändras under projektets gång.

Beräkning
De uppskattade byggkostnaderna för de projekt som bedöms ha byggstartats under respektive månad räknas om till ett index med startpunkt i januari 2011, som sedan justeras för att rensa bort variation som beror på kalendereffekter, säsongsmönster och andra faktorer som skapar kortsiktiga fluktuationer. X-13-ARIMA-SEATS används för kalenderkorrigering, säsongsrensning och trendskattning. Programmet har utvecklats av US Census Bureau.

Täckningsgrad
Jämfört med den offentliga statistik som publiceras av SCB så har våra uppgifter en uppskattad täckningsgrad på ungefär 80 procent för nybyggda flerbostadshus och omkring 30 procent för nybyggda småhus (småhus som ska bebos av byggherren själv ingår inte i Byggfaktas undersökningar, för gruppbyggda småhus är täckningen däremot hög). Täckningsgraden för övrig nybyggnation bedöms ligga mellan 50 och 90 procent, beroende på fastighetstyp.

Felkällor
Vid klassificering av projekt som innehåller olika typer av byggnader (exempelvis bostäder och kontor) eller olika typer av byggnation (exempelvis nybyggnation och renovering) räknas hela projektkostnaden in i huvudkategorin (den kategori där den största kostnaden bedöms ligga). Det innebär att vissa projektkostnader överskattas medan vissa projektkostnader utelämnas i beräkningarna. Felbedömningar vid kategorisering av projekt med avseende på kategori (typ av byggnad och typ av byggnation), vid uppskattning av byggkostnader, och vid bedömning av datum för byggstart kan också uppstå.

Revideringar

Tidsserierna revideras varje månad till följda av reviderade indata (nyregistrerade redan byggstartade projekt kan ha tillkommit, revideringar av klassificering, startdatum och byggkostnader kan ha gjorts) och ny säsongsjustering. Revideringarna förväntas bli ganska små från månad till månad men kan bli betydande sett över längre perioder.

Fördjupad information

Byggfakta tillhandahåller också indikatorer nedbrutna på geografiska områden, olika sorters byggnation och olika kategorier av byggnader och anläggningar. Index kan också tas fram för projekteringsstarter, som ligger tidigare i byggprocessen och därför ger ännu tidigare konjunktursignaler än byggstartsindikatorn.
För mer information om möjligheterna och kostnaderna för att ta fram specialdesignade index kontakta:
Peter Åhs, Marknadschef, Byggfakta, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Ansvar och spridning
Vid framtagningen och analysen av Byggstartsindikatorn har Byggfakta använt tillförlitliga källor och beräkningsmetoder. Byggfakta kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och påtar sig inte något ansvar för innehållets, siffrornas, bearbetningens, kommentarernas eller övrig informations riktighet eller fullständighet. Materialet är framställt i informationssyfte. Varken Byggfakta eller dess anställda ska kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i detta material.

Sprid och använd gärna detta material och våra index men ange alltid källa. Användning i kommersiellt syfte kräver dock vår uttryckliga tillåtelse.

Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i byggstartsindikatorn, nov20-okt21

Källa : Byggfakta

Ämnen

Kategorier


BYGGBRANSCHENS GO-TO GUY & MATCHMAKER för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet.

Din GO-TO GUY inom försäljning, marknadsföring, anbud, inköp och beslutsstöd. Du får tillgång till Nordens största projektdatabas och marknadsplattform med relaterade företag och beslutsfattare. Du kan nå, fråga och påverka dem via marknadens mest använda tjänster för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.

Din MATCHMAKER – vi matchar ihop dig med rätt affärspartners oavsett om du är köpare, säljare, föreskrivare eller påverkare. På köpet bidrar vi tillsammans till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.


BYGGFAKTA Group med våra varumärken BYGGFAKTA, BYGGFAKTA DOCU, SVERIGE BYGGER, BYGGVÄRLDEN, CITYMARK, BYGGFAKTA TENDER, HUSGUIDEN, ALLT OM BOSTAD m fl. finns på plats i Hälsingland (Ljusdal och Glada Hudik) samt i Stockholm. Koncernen finns i hela Norden och stora delar av Europa.

Du når oss på telefon 0651-55 25 00 eller info@byggfakta.se

Presskontakt

Peter Åhs

Peter Åhs

Presskontakt Marknads- och affärsutveckling Byggfakta Sverige Sverige 0650-40 28 00 LinkedIn

BYGGBRANSCHENS GO-TO GUY & MATCHMAKER för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare

BYGGBRANSCHENS GO-TO GUY & MATCHMAKER för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet. Tillsammans bidrar vi till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.