Gå direkt till innehåll
Läs rapporten om produktivitetsläget i nybyggda flerbostadshus och kontor

Pressmeddelande -

Läs rapporten om produktivitetsläget i nybyggda flerbostadshus och kontor

Rapport om produktivitetsläget i svenskt byggande 2013

Klicka här för att läsa eller skriva ut rapporten

Rapporten redovisar produktivitetsrelaterade data för nybyggda flerbostadshus och kontor, färdigställda under 2012 och inledningen av 2013. Den syftar till att med hjälp av fakta stimulera och vägleda förbättringsinsatser hos beställare, konsulter, entreprenörer och andra aktörer som har betydelsefull inverkan på att byggprocessen bedrivs på ett effektivare och säkrare sätt. Undersökningen påvisar stora skillnader mellan väl fungerande och mindre väl fungerande byggprojekt.


Rapporten har sin bakgrund i flera initiativ.

• Svensk byggsektor har upprepade gånger initierat bredare samarbeten för att kraftfullt förbättra produktiviteten. I det senaste initiativet, ”svensk samhällsbyggnadssektor i världsklass”, föreslås produktivitetsmätning som en av flera angreppssätt. Arbetet med denna rapport har inspirerats av detta initiativ.

• Region Väst inom Sveriges Byggindustrier och den regionala avdelningen inom Byggnadsarbetareförbundet driver sedan ett par år tillbaka ett gemensamt samtal om hur produktiviteten kan ökas inom byggandet. Där har behovet av att mäta och synliggöra faktiska förhållanden vuxit fram.

• Vid Chalmers tekniska högskola har sedan 1980-talet genomförts kartläggningar av hur väl byggprocesser fungerar och vad som förklarar framgång och misslyckande. Under arbetet med dessa kartläggningar har forskargruppen upprepade gånger upplevt en efterfrågan av data som beskriver hur byggprocessen ser ut och hur väl den fungerar.

• Sverige  Bygger samlar data om planerade och pågående projekt. De har Byggsveriges största projektdatabas och mest omfattande projektbevakning. Det finns ett upparbetat system för att hämta in information, vilka lämpar sig väl för att utnyttja vid datainsamling om pågående och avslutade projekt. Dessutom använder de flesta större byggföretagen Sverige Byggers databas. 

Produktivitetsmätningen bygger på en resurssnål, d v s kostnadseffektiv, datainsamling över ett stort antal byggprojekt. Den utvecklades och testades under 2012 med stöd från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond,  SBUF, (ID: 12560) och Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor, UFOS. SBUF har också finansierat den mätning som presenteras här (ID: 12713).

Rapporten bygger på intervjuer med beställarnas projektledare och byggföretagens byggplatschefer i totalt 444 projekt som färdigställdes under 2012 eller inledningen av 2013.

För att förbättra mätningen och möjligheten att använda resultaten krävs upprepade mätningar, utvecklade metoder för att samla in, analysera och presentera data, samt av sektorn enhetligt tillämpade definitioner för kostnads-, tids- och ytrelaterade mått. Per-Erik Josephson, Chalmers, var projektledare under förstudien och senare också under huvudstudien.


Kort sammanfattning utan att gå in på detaljer:

Svenskt byggande kritiseras ofta för långsam produktivitetsutveckling. Som grund för detta påstående används bland annat Statistiska Centralbyråns data som visar hur produktiviteten i tillverkningsindustrin utvecklats kraftigt under flera årtionden medan utvecklingen i byggindustrin stått närmast stilla under samma tidsperiod. 

Den undersökning som presenteras i denna rapport visar att kritiken till viss del är befogad. Det finns uppenbara produktivitetsförluster i alla delar av byggprocessen. Men undersökningen visar också att det i enskilda projekt och i enskilda delar av projekt fungerar väl eller mycket väl. Spannet mellan de väl fungerande projekten och de mindre väl fungerade projekten är stort.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Sverige Bygger - Byggsveriges affärskälla och din affärspartner.

Presskontakt

Peter Åhs

Peter Åhs

Presskontakt Marknads- och affärsutveckling Byggfakta Sverige Sverige 0650-40 28 00 LinkedIn
Susanne Bengtsson

Susanne Bengtsson

Presskontakt Presskontakt 070-6161112

MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM - för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare

Byggfakta är mittpunkten i byggbranschens ekosystem för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet. Tillsammans bidrar vi till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.