Gå direkt till innehåll
Fortsatt uppåt för byggandet enligt Byggfaktas Byggstartsindikator

Pressmeddelande -

Fortsatt uppåt för byggandet enligt Byggfaktas Byggstartsindikator

Byggfaktas Byggstartsindikator visar att byggstarterna av både bostadsprojekt och andra nybyggnadsprojekt fortsätter öka. På ett år, mellan september 2020 och september 2021, har byggstartsindikatorn ökat med 44 procent för bostäder och 6 procent för övriga byggnader. Indikatorn ger en tydlig signal om att nybyggnadstakten, framför allt när det gäller bostäder, fortfarande är stigande.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg under september med 1,4 procent, en liten nedgång från förra månaden då ökningen var 1,8 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 26,4 procent, även det en liten nedgång jämfört med 27,3 procent i augusti. Sedan indikatorn bottnade i slutet av 2019 har den stigit med sammanlagt 39 procent.

-Än så länge syns det inga tecken på att de stigande kostnaderna för byggmaterial och risken för cementbrist bromsar in byggstarterna. De fortsätter att öka i ungefär samma takt som tidigare. Men produktionstiderna är långa i byggandet så eventuella effekter bör komma med viss eftersläpning, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta

Både flerbostadshus och småhus bidrar till det snabbt stigande bostadsbyggandet

Utfallet för byggstartsindikatorn för bostäder visar att bostadsbyggandet fortsätter vara drivande i den uppåtgående byggkonjunkturen. Ökningstakten visar dock tecken på att bromsa in något. I september steg bostadsindikatorn med 1,9 procent vilket var den lägsta månadsökningen sedan juli 2020. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 44,0 procent att jämföra med 46,2 procent i augusti. Redan i våras passerade bostadsindikatorn de tidigare toppnivåerna från 2017.
-Byggstartsindikatorn visar att bostadsbyggandet fortsätter öka i snabb takt även nu under hösten. En intressant iakttagelse är att småhusbyggandet visar en minst lika stark uppgång som byggandet av flerbostadshus, säger Tor Borg.

Stark och stabil utveckling för övrigt byggande


Byggstarterna av andra fastighetsprojekt har också ökat, om än inte i samma takt som bostadsprojekten. I september steg byggstartsindikatorn för övriga byggnader med 0,6 procent, en liten uppgång från förra månadens utfall på 0,5 procent. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 5,7 procent, något lägre än utfallet på 5,8 procent i augusti.
-Byggandet utanför bostadssektorn är inte lika starkt ökande som bostadsbyggandet och det visar även vissa tecken på att bromsa in. Nybyggnation av samhällsfastigheter och industri/lager ökar stadigt medan byggandet av kontor, handel, hotell och restaurang släpar efter, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, September 2021

Indextal (jan 2011=100) Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt 263,0 +1,4% +26,4%
Bostäder 327,5 +1,9% +44,0%
Övriga byggnader 199,8 +0,6% +5,7%

Källa: Byggfakta

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet. I samband med denna månads beräkning har utfallet för bostadsindikatorn och den totala indikatorn reviderats ned något för det andra halvåret 2020 medan det reviderats upp något för sommarmånaderna 2021.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

Indextal (jan 2011=100) Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt
sep-21

263,0

() +1,4% () +26,4% ()
aug-21 259,3 (256,6) +1,8% (+1,3%) +27,3% (+26,0%)
jul-21 254,5 (253,3) +2,0% (+1,6%) +26,4% (+26,9%)
Bostäder
sep-21 327,5 () +1,9% () +44,0% ()
aug-21 321,3 (316,4) +2,8% (+1,8%) +46,1% (+43,2%)
jul-21 312,6 (310,8) +3,2% (+2,5%) +46,2% (+44,9%)
Övriga byggnader
sep-21 199,8 () +0,6% () +5,7% ()
aug-21 198,5 (197,9)

+0,5%

(+0,5%) +5,8% (+6,0%)
jul-21 197,5 (196,9) +0,3% (+0,3%) +6,1% (+6,4%)

Källa: Byggfakta

Bostadsprojekt för mer än 100 miljarder kronor har byggstartats det senaste året

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i projektdatabasen, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 100,6 mdkr. Det är en uppgång med 24,9 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 71,7 mdkr, en uppgång med 19,2 mdkr.

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

Totalt Bostäder Övriga byggnader
sep-21 172,3 mdkr 1006,6 mdkr 71,7 mdkr
sep-20 128,1 mdkr 75,7 mdkr 52,5 mdkr
sep-19 132,1 mdkr 73,6 mdkr 58,5 mdkr

Källa: Byggfakta

Jämförelse med offentlig statistik

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med både bruttoinvesteringsstatistiken i SCB:s nationalräkenskaper och bostadsbyggnadsstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Exempelvis så indikerar den reala byggstartsindikatorn för bostäder (där byggstartsindikatorn deflaterats med faktorprisindex för bostadsbyggande som tas fram av SCB) att årstakten för antalet byggstartade bostäder kan komma att nå 70 000 i slutet av 2021. Detta ligger en bra bit ovanför vad andra bedömare prognostiserar och innebär att toppnoteringarna från 2017 kommer att slås.

Real byggstartsindikator bostäder och antalet byggstartade bostäder (rullande årstal)

Källa : Byggfakta, SCB

Nästa byggstartsindikator planeras publiceras den 17 november


För mer information vänligen kontakta:
Tor Borg, Analyschef, Citymark analys och Byggfakta, 070-762 77 76, tor.borg@citymark.se
Peter Åhs, Marknadschef, Byggfakta, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Om byggstartsindikatorn

Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram.
Byggstartsindikatorn är tänkt att vara en framåtblickande och tidig indikator på byggkonjunkturen och bostadsbyggandet. Statistiken ska vara enkel och lätt att tolka. Aktuella siffror publiceras ofta och med kort eftersläpning. Indikatorn har en hög samvariation med offentligt producerad byggstatistik.

Publicering

Indexet publiceras offentligt tredje tisdagen i månaden, kl. 07.00. Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo. De senast publicerade indexen kan laddas ned på www.byggfakta.se/byggstartsindikatorn .

Definitioner
Byggstart: Ett projekt ingår i byggstartsindikatorn om det avser nybyggnation och har en uppskattad byggkostnad på minst 1 mnkr, minst en entreprenör är upphandlad och byggstartsmånaden har infallit.
Nybyggnation: Projekt där den andel av byggkostnaderna som avser nybyggnation är större än den del som avser renovering, underhåll, om- och tillbyggnad klassificeras som nybyggnation.
Byggnader: Bostäder utgörs av flerbostadshus och gruppbyggda småhus (inkl. äldrebostäder). Övriga byggnader utgörs av industrier, lager, kontorsbyggnader, affärslokaler, hotell och restaurang samt samhällsfastigheter. Byggnation som klassificeras som anläggning exkluderas från beräkningarna.
Uppskattad byggkostnad: Avser total produktionskostnad exkl. byggherrens kostnader för markförvärv och moms. Uppskattningen gör utifrån de uppgifter som finns tillgängliga för projektet och kan ändras under projektets gång.

Beräkning

De uppskattade byggkostnaderna för de projekt som bedöms ha byggstartats under respektive månad räknas om till ett index med startpunkt i januari 2011, som sedan justeras för att rensa bort variation som beror på kalendereffekter, säsongsmönster och andra faktorer som skapar kortsiktiga fluktuationer. X-13-ARIMA-SEATS används för kalenderkorrigering, säsongsrensning och trendskattning. Programmet har utvecklats av US Census Bureau.

Täckningsgrad
Jämfört med den offentliga statistik som publiceras av SCB så har våra uppgifter en uppskattad täckningsgrad på ungefär 80 procent för nybyggda flerbostadshus och omkring 30 procent för nybyggda småhus (småhus som ska bebos av byggherren själv ingår inte i Byggfaktas undersökningar, för gruppbyggda småhus är täckningen däremot hög). Täckningsgraden för övrig nybyggnation bedöms ligga mellan 50 och 90 procent, beroende på fastighetstyp.

Felkällor
Vid klassificering av projekt som innehåller olika typer av byggnader (exempelvis bostäder och kontor) eller olika typer av byggnation (exempelvis nybyggnation och renovering) räknas hela projektkostnaden in i huvudkategorin (den kategori där den största kostnaden bedöms ligga). Det innebär att vissa projektkostnader överskattas medan vissa projektkostnader utelämnas i beräkningarna. Felbedömningar vid kategorisering av projekt med avseende på kategori (typ av byggnad och typ av byggnation), vid uppskattning av byggkostnader, och vid bedömning av datum för byggstart kan också uppstå.

Revideringar

Tidsserierna revideras varje månad till följda av reviderade indata (nyregistrerade redan byggstartade projekt kan ha tillkommit, revideringar av klassificering, startdatum och byggkostnader kan ha gjorts) och ny säsongsjustering. Revideringarna förväntas bli ganska små från månad till månad men kan bli betydande sett över längre perioder.

Fördjupad information
Byggfakta tillhandahåller också indikatorer nedbrutna på geografiska områden, olika sorters byggnation och olika kategorier av byggnader och anläggningar. Index kan också tas fram för projekteringsstarter, som ligger tidigare i byggprocessen och därför ger ännu tidigare konjunktursignaler än byggstartsindikatorn.
För mer information om möjligheterna och kostnaderna för att ta fram specialdesignade index kontakta:
Peter Åhs, Marknadschef, Byggfakta, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Ansvar och spridning
Vid framtagningen och analysen av Byggstartsindikatorn har Byggfakta använt tillförlitliga källor och beräkningsmetoder. Byggfakta kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och påtar sig inte något ansvar för innehållets, siffrornas, bearbetningens, kommentarernas eller övrig informations riktighet eller fullständighet. Materialet är framställt i informationssyfte. Varken Byggfakta eller dess anställda ska kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i detta material.

Sprid och använd gärna detta material och våra index men ange alltid källa. Användning i kommersiellt syfte kräver dock vår uttryckliga tillåtelse.

Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i byggstartsindikatorn, okt20-sep21

Ämnen

Kategorier


BYGGBRANSCHENS GO-TO GUY & MATCHMAKER för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet.

Din GO-TO GUY inom försäljning, marknadsföring, anbud, inköp och beslutsstöd. Du får tillgång till Nordens största projektdatabas och marknadsplattform med relaterade företag och beslutsfattare. Du kan nå, fråga och påverka dem via marknadens mest använda tjänster för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.

Din MATCHMAKER – vi matchar ihop dig med rätt affärspartners oavsett om du är köpare, säljare, föreskrivare eller påverkare. På köpet bidrar vi tillsammans till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.


BYGGFAKTA Group med våra varumärken BYGGFAKTA, BYGGFAKTA DOCU, SVERIGE BYGGER, BYGGVÄRLDEN, CITYMARK, BYGGFAKTA TENDER, HUSGUIDEN, ALLT OM BOSTAD m fl. finns på plats i Hälsingland (Ljusdal och Glada Hudik) samt i Stockholm. Koncernen finns i hela Norden och stora delar av Europa.

Du når oss på telefon 0651-55 25 00 eller info@byggfakta.se

Kontakter

Peter Åhs

Peter Åhs

Presskontakt Marknads- och affärsutveckling Byggfakta Sverige Sverige 0650-40 28 00 LinkedIn
Susanne Bengtsson

Susanne Bengtsson

Presskontakt Presskontakt 070-6161112

MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM - för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare

Byggfakta är mittpunkten i byggbranschens ekosystem för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet. Tillsammans bidrar vi till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.