Gå direkt till innehåll
Fortsatt divergens på byggmarknaden enligt Byggfaktas Byggstartsindikator för februari

Pressmeddelande -

Fortsatt divergens på byggmarknaden enligt Byggfaktas Byggstartsindikator för februari

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt var oförändrade mellan januari och februari enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet föll medan övrigt byggande steg. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 3,5 procent. Bostadsindikatorn har fallit med 28 procent medan Indikatorn för övrigt byggande ökat med drygt 29 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, var oförändrad under februari, vilket var marginellt starkare än förra månadens något uppreviderade utfall. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -3,5 procent i februari, något högre än förra månadens uppreviderade utfall.

-Sammantaget verkar byggstartsindikatorn ha planat ut de senaste månaderna. Men den senaste datan ändrar inte bilden av en väldigt tudelad byggmarknad där bostadsbyggande fallit tvärt i nästan ett och ett halvt år medan byggandet i övriga sektorer varit uppåtgående ända sedan början av 2020. Som alltid är det viktigt att komma ihåg att indikatorn bygger på de beräknade projektkostnaderna. Med tanke på att kostnaderna för material, maskiner, löner, projektering, finansiering m.m. stigit med omkring 25 procent, enligt officiell statistik, så har sannolikt utvecklingen i volymtermer varit svagare än vad indikatorerna visar, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta

Bred nedgång för bostadsbyggandet
Byggstartsindikatorn för bostäder föll med 1,1 procent under februari. Sedan förra månaden har utfallet för första halvåret 2022 reviderats ned ytterligare medan utfallet för fjärde kvartalet och januari reviderats upp. Det innebär att nedgången under 2022 ser något mindre brant ut nu än tidigare. Trenden ser dock likadan ut som tidigare med fallande bostadsbyggande 19 månader i rad. Jämfört med februari i fjol var nedgången 28,0 procent. En årstakt som avtagit något de senaste månaderna.

-Man får gå tillbaka till början av 1990-talet för att hitta samma dramatiska nedgång i bostadsbyggandet som den vi nu befinner oss i. Underliggande data indikerar att nedgången är bred med fallande byggstarter i 15 av 21 län och 19 av de 25 största kommunerna, säger Tor Borg.

Antalet byggstartade bostäder snabbt på väg ned
Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Den officiella byggstatistiken har vikt nedåt i linje med vad Byggstartsindikatorn signalerat den senaste tiden, dock inte riktigt lika snabbt. Indikatorn signalerar nu att årstakten för antalet byggstartade bostäder kan vara ner kring 35 000 vid halvårsskiftet. Det skulle i så fall innebära att omkring 15 000 bostäder byggstartas mellan januari och juni, säger Tor Borg.

Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)

Källa : SCB, Byggfakta

Fortsatt uppåt utanför bostadssektorn
Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 0,8 procent under februari vilket var något lägre än förra månadens uppgång, som dessutom reviderats ned något. Byggstarterna utanför bostadssektorn har, med undantag för en mindre nedgång i mitten av 2021, varit uppåtgående sedan början av 2020. Ökningstakten verkar dock vara avtagande, vilket även understryks av det senaste halvårets utfall reviderats ned. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn trots detta 29,4 procent högre.

-Byggstarterna utanför bostadssektorn fortsätter uppåt. Framför allt är det samhällsfastigheter som bidrar, men även kontorsbyggandet har ökat. Lager och handel har också ökat något medan industri och hotell går svagt, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, februari 2023
Indextal, jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt 201,5 0,0% -3,5%
Bostäder 177,8 -1,1% -28,0%
Övriga byggnader 203,8 +0,8% +2,9,4%

Källa: Byggfakta

Nyproduktionsprojekt för knappt 151 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 76,0 mdkr. Det är en nedgång med 24,3 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 74,7 mdkr, en uppgång med 9,4 mdkr.
Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

Totalt Bostäder Övriga byggnader
feb-23 150,7 mdkr 76,0 mdkr 74,7 mdkr
feb-22 165,6 mdkr 100,3 mdkr 65,4 mdkr
feb-21 142,2 mdkr 82,6 mdkr 59,6 mdkr

Källa: Byggfakta

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.

I samband med denna månads beräkning har det gjorts både upp- och nedrevideringar av tidigare utfall. För bostadsbyggandet är det nedrevideringar för första halvåret 2022 med drygt 4 procent, upprevideringar av andra halvåret 2022 med nästan 3 procent samt en kraftig upprevidering av utfallet för januari med nästan 9 procent. För övrigt byggande är det upprevideringar av 2021 och första halvåret 2022 med i genomsnitt 5 procent, nedrevidering av andra halvåret 2022 med knappt 3 procent samt en nedrevidering av januariutfallet med 6 procent. För det totala byggandet innebär detta en upprevidering av 2021 med drygt 2 procent och en nedrevidering av 2022 med knappt 1procent. Det historiska händelseförloppet (trenden) påverkas inte av revideringarna.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

Indextal, jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt
feb-23 201,5 0,0% -3,5%

jan-23

201,5 (213,9) -0,1% (-0,2%) -4,4% (-4,9%)
dec-22 201,7 (214,3) -0,1% (-0,3%) -5,3% (-4,9%)
Bostäder
feb-23 177,8 -1,1% -28,0%
jan-23 179,7 (165,3) -1,4% (-3,4%) -29,7% (-37,6)
dec-22 182,3 (171,0) -1,8% (-4,2%) -31,0% (-37,0%)
Övriga byggnader
feb-23 223,7 +0,8% +29,4%
jan-23 211,9 (265,2) +1,0% (+2,0%) +31,6% (+44,9%)
dec-22 219,8 (259,9) +1,2% (+2,6%) +33,4% (46,8%)

Källa: Byggfakta

Nästa Byggstartsindikator planeras publiceras den 19 april

Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo.

För mer information vänligen kontakta:

Tor Borg, Analyschef, CityMark Analys och Byggfakta, 070-762 77 76, tor.borg@citymark.se
Peter Åhs, Marknads- och Affärsutveckling Sverige, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Om Byggstartsindikatorn

Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram.
Byggstartsindikatorn är tänkt att vara en framåtblickande och tidig indikator på byggkonjunkturen och bostadsbyggandet. Statistiken ska vara enkel och lätt att tolka. Aktuella siffror publiceras ofta och med kort eftersläpning. Indikatorn har en hög samvariation med offentligt producerad byggstatistik.

Publicering
Indexet publiceras offentligt tredje onsdagen i månaden, kl. 07.00. Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo. De senast publicerade indexen kan laddas ned på www.byggfakta.se/byggstartsind... .

Definitioner
Byggstart: Ett projekt ingår i Byggstartsindikatorn om det avser nybyggnation och har en uppskattad byggkostnad på minst 1 mnkr, minst en entreprenör är upphandlad och byggstartsmånaden har infallit.

Nybyggnation: Projekt där den andel av byggkostnaderna som avser nybyggnation är större än den del som avser renovering, underhåll, om- och tillbyggnad klassificeras som nybyggnation.

Byggnader: Bostäder utgörs av flerbostadshus och gruppbyggda småhus (inkl. äldrebostäder). Övriga byggnader utgörs av industrier, lager, kontorsbyggnader, affärslokaler, hotell och restaurang samt samhällsfastigheter. Byggnation som klassificeras som anläggning exkluderas från beräkningarna.

Uppskattad byggkostnad: Avser total produktionskostnad exkl. byggherrens kostnader för markförvärv och moms. Uppskattningen gör utifrån de uppgifter som finns tillgängliga för projektet och kan ändras under projektets gång.

Beräkning
De uppskattade byggkostnaderna för de projekt som bedöms ha byggstartats under respektive månad räknas om till ett index med startpunkt i januari 2011, som sedan justeras för att rensa bort variation som beror på kalendereffekter, säsongsmönster och andra faktorer som skapar kortsiktiga fluktuationer. X-13-ARIMA-SEATS används för kalenderkorrigering, säsongsrensning och trendskattning. Programmet har utvecklats av US Census Bureau.

Täckningsgrad
Jämfört med den offentliga statistik som publiceras av SCB så har våra uppgifter en uppskattad täckningsgrad på ungefär 80 procent för nybyggda flerbostadshus och omkring 30 procent för nybyggda småhus (småhus som ska bebos av byggherren själv ingår inte i Byggfaktas undersökningar, för gruppbyggda småhus är täckningen däremot hög). Täckningsgraden för övrig nybyggnation bedöms ligga mellan 50 och 90 procent, beroende på fastighetstyp.

Felkällor
Vid klassificering av projekt som innehåller olika typer av byggnader (exempelvis bostäder och kontor) eller olika typer av byggnation (exempelvis nybyggnation och renovering) räknas hela projektkostnaden in i huvudkategorin (den kategori där den största kostnaden bedöms ligga). Det innebär att vissa projektkostnader överskattas medan vissa projektkostnader utelämnas i beräkningarna. Felbedömningar vid kategorisering av projekt med avseende på kategori (typ av byggnad och typ av byggnation), vid uppskattning av byggkostnader, och vid bedömning av datum för byggstart kan också uppstå.

Revideringar
Tidsserierna revideras varje månad till följda av reviderade indata (nyregistrerade redan byggstartade projekt kan ha tillkommit, revideringar av klassificering, startdatum och byggkostnader kan ha gjorts) och ny säsongsjustering. Revideringarna förväntas bli ganska små från månad till månad men kan bli betydande sett över längre perioder.

Fördjupad information
Byggfakta tillhandahåller också indikatorer nedbrutna på geografiska områden, olika sorters byggnation och olika kategorier av byggnader och anläggningar. Index kan också tas fram för projekteringsstarter, som ligger tidigare i byggprocessen och därför ger ännu tidigare konjunktursignaler än Byggstartsindikatorn.

För mer information om möjligheterna och kostnaderna för att ta fram specialdesignade index kontakta:
Peter Åhs, Marknads- och Affärsutveckling Sverige, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Ansvar och spridning
Vid framtagningen och analysen av Byggstartsindikatorn har Byggfakta använt tillförlitliga källor och beräkningsmetoder. Byggfakta kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och påtar sig inte något ansvar för innehållets, siffrornas, bearbetningens, kommentarernas eller övrig informations riktighet eller fullständighet. Materialet är framställt i informationssyfte. Varken Byggfakta eller dess anställda ska kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i detta material.

Sprid och använd gärna detta material och våra index men ange alltid källa. Användning i kommersiellt syfte kräver dock vår uttryckliga tillåtelse.

Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, mar22-feb23

Källa: Byggfakta

Ämnen

Kategorier


MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM -inom försäljning, marknadsföring, anbud, inköp och beslutsstöd. Du får tillgång till Nordens största projektdatabas och marknadsplattform och marknadens mest använda tjänster för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.

Din MATCHMAKER – vi matchar ihop dig med rätt affärspartners oavsett om du är köpare, säljare, föreskriva eller påverka. På köpet bidrar vi tillsammans till en effektivare bransch med ökad transparens och sundare konkurrens.


BYGGFAKTA Group med våra varumärken BYGGFAKTA, BYGGFAKTA DOCU, SVERIGE BYGGER, BYGGVÄRLDEN, CITYMARK, BYGGFAKTA TENDER, HUSGUIDEN, ALLT OM BOSTAD m fl. finns på plats i Hälsingland (Ljusdal och Hudiksvall) samt i Stockholm. Koncernen finns i hela Norden och stora delar av Europa.

Du när oss på telefon 0651-55 25 00 eller info@byggfakta.se

Kontakter

Peter Åhs

Peter Åhs

Presskontakt Marknads- och affärsutveckling Byggfakta Sverige Sverige 0650-40 28 00 LinkedIn
Susanne Bengtsson

Susanne Bengtsson

Presskontakt Presskontakt 070-6161112

MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM - för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare

Byggfakta är mittpunkten i byggbranschens ekosystem för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet. Tillsammans bidrar vi till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.