Gå direkt till innehåll
Fördjupad nedgång för bostadsbyggandet enligt Byggfaktas Byggstartsindikator för januari

Pressmeddelande -

Fördjupad nedgång för bostadsbyggandet enligt Byggfaktas Byggstartsindikator för januari

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt minskade med 0,2 procent mellan december och januari enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet föll medan övrigt byggande steg. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 4,9 procent. Bostadsindikatorn har fallit med nästan 38 procent medan Indikatorn för övrigt byggande ökat med nästan 45 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, föll under januari med 0,2 procent, vilket var i linje med förra månadens nedreviderade utfall. Nedrevideringar av tidigare utfall, framför allt bostadsprojekt under det andra halvåret, innebär att de senaste månadernas försiktiga uppgång förbytts till en fortsatt nedgång, om än i något avtagande takt. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -4,9 procent i december, samma som förra månadens nedreviderade utfall.

-I och med revideringarna har Byggstartsindikatorn varit nedåtgående sedan hösten 2021. Bostadsbyggandet har fallit brant och en snabb uppgång för byggandet i övriga sektorer har inte fullt ut kunna kompensera för detta. I sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att indikatorn bygger på de beräknade projektkostnaderna. Givet de stigande byggkostnaderna beror därför eventuella uppgångar i vissa sektorer sannolikt till stor del snarare på ökade priser än på ökade volymer, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta

Nedgången i bostadsbyggandet fördjupas

Byggstartsindikatorn för bostäder föll med 3,4 procent under januari. Enligt nya nedreviderade siffror föll bostadsindikatorn kraftigare under andra halvåret än tidigare beräknat. Bostadsindikatorn har nu minskat 17 månader i rad. Jämfört med december i fjol var nedgången 37,6 procent.

-Bostadsindikatorn är tillbaka på den nivå den låg på i början av 2015. Nedgången är både snabbare och djupare än den senaste nedgången 2017/18. Med tanke på den senaste tidens uppgång i byggkostnaderna så är dessutom nedgången räknad i reala volymtermer sannolikt ännu större, säger Tor Borg.

Antalet byggstartade bostäder faller snabbt

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Byggstartsindikatorn har legat under det officiella utfallet under större delen av året. Det senaste utfallet indikerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att landa mellan 40 och 45 000 för helåret 2022. Vid halvårsskiftet kan årstakten vara nere under 35 000 byggstartade bostäder, säger Tor Borg.

Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)

Källa : SCB, Byggfakta


Stark byggutveckling utanför bostadssektorn

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 2,0 procent under januari vilket var något lägre än förra månaden. Sedan botten sommaren 2021 har byggstarterna ökat i snabb takt, en viss inbromsning har dock kunnat noteras de senaste månader. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 44,9 procent högre.

-Byggstarterna utanför bostadssektorn har ökat snabbt. Stora bidrag kommer från byggandet av offentliga lokaler, framför allt sjuk- och hälsovård, men även kontorsbyggandet har ökat en del på sistone. Däremot sjunker byggstarterna när det gäller industriprojekt, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, januari 2023

Indextal, jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt 213,9 -0,2% -4,9%
Bostäder 165,3 -3,4% -37,6
Övriga byggnader 265,2 +2,0% +44,9%

Källa: Byggfakta

Nyproduktionsprojekt för drygt 154 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 80,0 mdkr. Det är en nedgång med 24,3 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 76,2 mdkr, en uppgång med 13,5 mdkr.

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

Totalt Bostäder Övriga byggnader
jan-23 154,1 mdkr 78,0 mdkr 76,2 mdkr
jan-22 164,9 mdkr 102,3 mdkr 62,6 mdkr
jan-21 136,1 mdkr 77,5 mdkr 58,6 mdkr

Källa: Byggfakta

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.
I samband med denna månads beräkning har det främst gjorts nedrevideringar av tidigare utfall. För bostadsbyggandet är det nedrevideringar för första halvåret 2022 med knappt 1 procent, för tredje kvartalet 2022 med drygt 6 procent och för fjärde kvartalet med drygt 13 procent. För övrigt byggande är det nedrevideringar av första halvåret 2022 med nästan 3 procent och av det andra halvåret 2022 med nästan 2 procent. För det totala byggandet innebär detta en nedrevidering av hela 2022 med nästan 4 procent och en förändring av det historiska händelseförloppet (trenden) från att ha varit något uppåtgående under det fjärde kvartalet lite att vara svagt nedåtgående.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

Indextal, jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt
jan-23 213,9 -0,2% -4,9%
dec-22 214,3 (233,7) -0,3% (+0,9%) -4,9% (+3,0%)
nov-22 214,9 (231,6) 0,0% (+1,2%) -4,7% (+2,0%)
okt-22 214,9 (228,8) +0,1% (+1,1%) -4,7% (+0,8%)
Bostäder
jan-23 165,3 -3,4% -37,6%
dec-22 171,0 (205,7) -4,2% (-0,3%) -37,0% (-23,7%)
nov-22 178,5 (206,2) -3,6% (-0,4%) -35,5% (-25,3%)
okt-22 185,2 (207,2) -3,2% (-0,8%) -34,1% (-26,3%)
Övriga byggnader
jan-23 265,2 +2,0% +44,9%
dec-22 259,9 (263,0) +2,6% (+1,9%) +46,8% (+44,4%)
nov-22 253,4 (258,2) +2,9% (+2,7%) +47,7% (+47,0%)
okt-22 246,3 (251,5) +2,8% (+2,9%) +47,5% (+47,8%)

Källa: Byggfakta

Nästa Byggstartsindikator planeras publiceras den 15 mars
Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo.

För mer information vänligen kontakta:

Tor Borg, Analyschef, CityMark Analys och Byggfakta, 070-762 77 76, tor.borg@citymark.se
Peter Åhs, Marknads- och Affärsutveckling Sverige, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Om Byggstartsindikatorn

Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram.
Byggstartsindikatorn är tänkt att vara en framåtblickande och tidig indikator på byggkonjunkturen och bostadsbyggandet. Statistiken ska vara enkel och lätt att tolka. Aktuella siffror publiceras ofta och med kort eftersläpning. Indikatorn har en hög samvariation med offentligt producerad byggstatistik.

Publicering
Indexet publiceras offentligt tredje onsdagen i månaden, kl. 07.00. Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo. De senast publicerade indexen kan laddas ned på www.byggfakta.se/byggstartsind... .

Definitioner
Byggstart: Ett projekt ingår i Byggstartsindikatorn om det avser nybyggnation och har en uppskattad byggkostnad på minst 1 mnkr, minst en entreprenör är upphandlad och byggstartsmånaden har infallit.
Nybyggnation: Projekt där den andel av byggkostnaderna som avser nybyggnation är större än den del som avser renovering, underhåll, om- och tillbyggnad klassificeras som nybyggnation.
Byggnader: Bostäder utgörs av flerbostadshus och gruppbyggda småhus (inkl. äldrebostäder). Övriga byggnader utgörs av industrier, lager, kontorsbyggnader, affärslokaler, hotell och restaurang samt samhällsfastigheter. Byggnation som klassificeras som anläggning exkluderas från beräkningarna.
Uppskattad byggkostnad: Avser total produktionskostnad exkl. byggherrens kostnader för markförvärv och moms. Uppskattningen gör utifrån de uppgifter som finns tillgängliga för projektet och kan ändras under projektets gång.

Beräkning
De uppskattade byggkostnaderna för de projekt som bedöms ha byggstartats under respektive månad räknas om till ett index med startpunkt i januari 2011, som sedan justeras för att rensa bort variation som beror på kalendereffekter, säsongsmönster och andra faktorer som skapar kortsiktiga fluktuationer. X-13-ARIMA-SEATS används för kalenderkorrigering, säsongsrensning och trendskattning. Programmet har utvecklats av US Census Bureau.

Täckningsgrad
Jämfört med den offentliga statistik som publiceras av SCB så har våra uppgifter en uppskattad täckningsgrad på ungefär 80 procent för nybyggda flerbostadshus och omkring 30 procent för nybyggda småhus (småhus som ska bebos av byggherren själv ingår inte i Byggfaktas undersökningar, för gruppbyggda småhus är täckningen däremot hög). Täckningsgraden för övrig nybyggnation bedöms ligga mellan 50 och 90 procent, beroende på fastighetstyp.

Felkällor
Vid klassificering av projekt som innehåller olika typer av byggnader (exempelvis bostäder och kontor) eller olika typer av byggnation (exempelvis nybyggnation och renovering) räknas hela projektkostnaden in i huvudkategorin (den kategori där den största kostnaden bedöms ligga). Det innebär att vissa projektkostnader överskattas medan vissa projektkostnader utelämnas i beräkningarna. Felbedömningar vid kategorisering av projekt med avseende på kategori (typ av byggnad och typ av byggnation), vid uppskattning av byggkostnader, och vid bedömning av datum för byggstart kan också uppstå.

Revideringar

Tidsserierna revideras varje månad till följda av reviderade indata (nyregistrerade redan byggstartade projekt kan ha tillkommit, revideringar av klassificering, startdatum och byggkostnader kan ha gjorts) och ny säsongsjustering. Revideringarna förväntas bli ganska små från månad till månad men kan bli betydande sett över längre perioder.

Fördjupad information
Byggfakta tillhandahåller också indikatorer nedbrutna på geografiska områden, olika sorters byggnation och olika kategorier av byggnader och anläggningar. Index kan också tas fram för projekteringsstarter, som ligger tidigare i byggprocessen och därför ger ännu tidigare konjunktursignaler än Byggstartsindikatorn.

För mer information om möjligheterna och kostnaderna för att ta fram specialdesignade index kontakta:
Peter Åhs, Marknads- och Affärsutveckling Sverige, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Ansvar och spridning
Vid framtagningen och analysen av Byggstartsindikatorn har Byggfakta använt tillförlitliga källor och beräkningsmetoder. Byggfakta kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och påtar sig inte något ansvar för innehållets, siffrornas, bearbetningens, kommentarernas eller övrig informations riktighet eller fullständighet. Materialet är framställt i informationssyfte. Varken Byggfakta eller dess anställda ska kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i detta material.
Sprid och använd gärna detta material och våra index men ange alltid källa. Användning i kommersiellt syfte kräver dock vår uttryckliga tillåtelse.

Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, feb22-jan23

Källa: Byggfakta

Ämnen

Kategorier


MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet.

Din GO-TO GUY inom försäljning, marknadsföring, anbud, inköp och beslutsstöd. Du får tillgång till Nordens största projektdatabas och marknadsplattform med relaterade företag och beslutsfattare. Du kan nå, fråga och påverka dem via marknadens mest använda tjänster för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.

Din MATCHMAKER – vi matchar ihop dig med rätt affärspartners oavsett om du är köpare, säljare, föreskrivare eller påverkare. På köpet bidrar vi tillsammans till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.


BYGGFAKTA Group med våra varumärken BYGGFAKTA, BYGGFAKTA DOCU, SVERIGE BYGGER, BYGGVÄRLDEN, CITYMARK, BYGGFAKTA TENDER, HUSGUIDEN, ALLT OM BOSTAD m fl. finns på plats i Hälsingland (Ljusdal och Glada Hudik) samt i Stockholm. Koncernen finns i hela Norden och stora delar av Europa.

Du når oss på telefon 0651-55 25 00 eller info@byggfakta.se

Kontakter

Peter Åhs

Peter Åhs

Presskontakt Marknads- och affärsutveckling Byggfakta Sverige Sverige 0650-40 28 00 LinkedIn
Susanne Bengtsson

Susanne Bengtsson

Presskontakt Presskontakt 070-6161112

MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM - för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare

Byggfakta är mittpunkten i byggbranschens ekosystem för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet. Tillsammans bidrar vi till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.