Gå direkt till innehåll
Fallande nyproduktion på byggmarknaden enligt Byggfaktas Byggstartsindikator för mars

Pressmeddelande -

Fallande nyproduktion på byggmarknaden enligt Byggfaktas Byggstartsindikator för mars

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt föll mellan februari och mars enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet föll medan övrigt byggande steg. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 10,3 procent. Bostadsindikatorn har fallit med 39 procent medan Indikatorn för övrigt byggande ökat med drygt 29 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, föll med 0,2 procent under mars, vilket var något mindre nedgång än förra månadens nedreviderade utfall. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -10,3 procent i mars, i linje med förra månadens nedreviderade utfall.

-Byggstartsindikatorn fortsätter falla. Fallet förstärks ytterligare av att tidigare utfall revideras ned på grund av inställda och senarelagda projekt. Sedan hösten 2021 har marknaden varit tudelad med snabb nedgång i bostadsbyggandet medan övrigt byggande ökat. I och med att indikatorn bygger på uppskattade projektkostnader och att byggkostnaderna ökat markant de senaste två åren så har sannolikt utvecklingen räknat i volym varit ännu svagare, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta

Bostadsbyggandet har nästan halverats

Byggstartsindikatorn för bostäder föll med 1,5 procent under mars. Sedan förra månaden har utfallet för andra halvåret 2022 reviderats ned liksom utfallet för januari och februari. Det innebär att indikatorn nu minskat under 19 månader i rad, med sammanlagt 46 procent. Jämfört med mars i fjol var nedgången 38,7 procent.

-Indikatorn visar att byggstarterna i bostadssektorn nästan halverats på ett och ett halvt år. Det är en dramatisk omsvängning som är svår att hantera för bostadsutvecklare, byggare och andra i branschen. Även projekteringarna börjar nu minska i omfång vilket är en signal om att nedgången kan bli långvarig, säger Tor Borg.

Bostadsbyggandet svagaste på tio år

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Den officiella byggstatistiken vek nedåt under 2022, i linje med vad Byggstartsindikatorn signalerade, dock inte riktigt lika snabbt. Officiella utfallet var 51 000 byggstartade bostäder medan indikatorn landade på 40 000. Indikatorn signalerar nu att årstakten för antalet byggstartade bostäder kan vara ner kring 30 000 strax efter halvårsskiftet, säger Tor Borg.

Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)

Källa : SCB, Byggfakta


Fortsatt uppåt utanför bostadssektorn

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 0,6 procent under mars vilket var något högre än förra månadens uppgång, som reviderats ned något. Årstakten var 29,5 procent, en viss inbromsning sedan förra månaden. Bland segmenten är det främst kontorsbyggande och byggande av sjuk- och hälsovård samt skolor som bidrar till uppgången medan övriga segment står still eller backar.

-Det offentliga byggandet av sjukvård och skolor är det som håller uppe byggandet just nu. I övriga sektorer går det nedåt. Även projekteringarna visar nu tecken på att minska, med undantag för industrin där en del stora projekteringar fortfarande pågår, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, mars 2023

Indextal, jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt 197,4 -0,2% -10,3%
Bostäder 153,2 -1,5% -38,7%
Övrigt byggande 243,9 +0,6% +29,5%

Källa: Byggfakta

Nyproduktionsprojekt för drygt 146 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 69,9 mdkr. Det är en nedgång med 29,7 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 76,2 mdkr, en uppgång med 11,6 mdkr.

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

Totalt Bostäder Övrigt byggande
mar-23 146,1 mdkr 69,9 mdkr 76,2 mdkr
mar-22 164,2 mdkr 99,6 mdkr 64,6 mdkr
mar-21 142,6 mdkr 84,4 mdkr 58,2 mdkr

Källa: Byggfakta

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.
I samband med denna månads beräkning har det gjorts förhålanevis stora nedrevideringar av tidigare utfall. För bostadsbyggandet är det nedrevideringar för andra halvåret 2022 med nästan 6 procent och för årets två första månader med drygt 12 procent. För övrigt byggande är det nedrevideringar av 2021 och första halvåret 2022 med i genomsnitt 5 procent, nedrevidering av andra halvåret 2022 med knappt 2 procent samt en nedrevidering av utfallet för januari och februari med knappt 2 procent. För det totala byggandet innebär detta en nedrevidering av 2021 med knappt 3 procent, en nedrevidering av 2022 med knappt 2 procent och en nedrevidering av årets första två månader med nästan 7 procent. Det historiska händelseförloppet (trenden) påverkas inte särskilt mycket av revideringarna.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

Indextal, jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt
mar-23 197,4 -0,2% -10,3%
feb-23 197,9 (201,5) -0,6% (0,0%) ´-10,7% (-3,5%)
jan-23 199,0 (201,7) -1,1% (-0,1%) -10,6% (-4,4%)
Bostäder
mar-23

153,2

-1,5% -38,7%
feb-23 155,6 (177,8) -1,2% (-1,1%) -39,2% (-28,0%)
jan-23 157,6 (179,7) -2,6% (-1,4%) -40,0% (-29,7%)
Övriga byggnader
mar-23 243,9 +0,6% +29,5%
feb-23 242,3 (233,7) -0,1% (+0,8%) +30,8% (+29,4%)
jan-23 242,6 (221,9) 0,0% (+1,0%) +34,5% (31,6%)

Källa: Byggfakta


Nästa Byggstartsindikator planeras publiceras den 17 maj

Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo.

För mer information vänligen kontakta:

Tor Borg, Analyschef, CityMark Analys och Byggfakta, 070-762 77 76, tor.borg@citymark.se
Peter Åhs, Marknads- och Affärsutveckling Sverige, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Om Byggstartsindikatorn

Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram.
Byggstartsindikatorn är tänkt att vara en framåtblickande och tidig indikator på byggkonjunkturen och bostadsbyggandet. Statistiken ska vara enkel och lätt att tolka. Aktuella siffror publiceras ofta och med kort eftersläpning. Indikatorn har en hög samvariation med offentligt producerad byggstatistik.

Publicering
Indexet publiceras offentligt tredje onsdagen i månaden, kl. 07.00. Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo. De senast publicerade indexen kan laddas ned på www.byggfakta.se/byggstartsind... .

Definitioner
Byggstart: Ett projekt ingår i Byggstartsindikatorn om det avser nybyggnation och har en uppskattad byggkostnad på minst 1 mnkr, minst en entreprenör är upphandlad och byggstartsmånaden har infallit.
Nybyggnation: Projekt där den andel av byggkostnaderna som avser nybyggnation är större än den del som avser renovering, underhåll, om- och tillbyggnad klassificeras som nybyggnation.
Byggnader: Bostäder utgörs av flerbostadshus och gruppbyggda småhus (inkl. äldrebostäder). Övriga byggnader utgörs av industrier, lager, kontorsbyggnader, affärslokaler, hotell och restaurang samt samhällsfastigheter. Byggnation som klassificeras som anläggning exkluderas från beräkningarna.
Uppskattad byggkostnad: Avser total produktionskostnad exkl. byggherrens kostnader för markförvärv och moms. Uppskattningen gör utifrån de uppgifter som finns tillgängliga för projektet och kan ändras under projektets gång.

Beräkning
De uppskattade byggkostnaderna för de projekt som bedöms ha byggstartats under respektive månad räknas om till ett index med startpunkt i januari 2011, som sedan justeras för att rensa bort variation som beror på kalendereffekter, säsongsmönster och andra faktorer som skapar kortsiktiga fluktuationer. X-13-ARIMA-SEATS används för kalenderkorrigering, säsongsrensning och trendskattning. Programmet har utvecklats av US Census Bureau.

Täckningsgrad
Jämfört med den offentliga statistik som publiceras av SCB så har våra uppgifter en uppskattad täckningsgrad på ungefär 80 procent för nybyggda flerbostadshus och omkring 30 procent för nybyggda småhus (småhus som ska bebos av byggherren själv ingår inte i Byggfaktas undersökningar, för gruppbyggda småhus är täckningen däremot hög). Täckningsgraden för övrig nybyggnation bedöms ligga mellan 50 och 90 procent, beroende på fastighetstyp.

Felkällor
Vid klassificering av projekt som innehåller olika typer av byggnader (exempelvis bostäder och kontor) eller olika typer av byggnation (exempelvis nybyggnation och renovering) räknas hela projektkostnaden in i huvudkategorin (den kategori där den största kostnaden bedöms ligga). Det innebär att vissa projektkostnader överskattas medan vissa projektkostnader utelämnas i beräkningarna. Felbedömningar vid kategorisering av projekt med avseende på kategori (typ av byggnad och typ av byggnation), vid uppskattning av byggkostnader, och vid bedömning av datum för byggstart kan också uppstå.

Revideringar

Tidsserierna revideras varje månad till följda av reviderade indata (nyregistrerade redan byggstartade projekt kan ha tillkommit, revideringar av klassificering, startdatum och byggkostnader kan ha gjorts) och ny säsongsjustering. Revideringarna förväntas bli ganska små från månad till månad men kan bli betydande sett över längre perioder.

Fördjupad information
Byggfakta tillhandahåller också indikatorer nedbrutna på geografiska områden, olika sorters byggnation och olika kategorier av byggnader och anläggningar. Index kan också tas fram för projekteringsstarter, som ligger tidigare i byggprocessen och därför ger ännu tidigare konjunktursignaler än Byggstartsindikatorn.

För mer information om möjligheterna och kostnaderna för att ta fram specialdesignade index kontakta:
Peter Åhs, Marknads- och Affärsutveckling Sverige, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Ansvar och spridning
Vid framtagningen och analysen av Byggstartsindikatorn har Byggfakta använt tillförlitliga källor och beräkningsmetoder. Byggfakta kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och påtar sig inte något ansvar för innehållets, siffrornas, bearbetningens, kommentarernas eller övrig informations riktighet eller fullständighet. Materialet är framställt i informationssyfte. Varken Byggfakta eller dess anställda ska kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i detta material.
Sprid och använd gärna detta material och våra index men ange alltid källa. Användning i kommersiellt syfte kräver dock vår uttryckliga tillåtelse.

Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, apr22-mar23

Källa: Byggfakta

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM -inom försäljning, marknadsföring, anbud, inköp och beslutsstöd. Du får tillgång till Nordens största projektdatabas och marknadsplattform och marknadens mest använda tjänster för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.

Din MATCHMAKER – vi matchar ihop dig med rätt affärspartners oavsett om du är köpare, säljare, föreskriva eller påverka. På köpet bidrar vi tillsammans till en effektivare bransch med ökad transparens och sundare konkurrens.


BYGGFAKTA Group med våra varumärken BYGGFAKTA, BYGGFAKTA DOCU, SVERIGE BYGGER, BYGGVÄRLDEN, CITYMARK, BYGGFAKTA TENDER, HUSGUIDEN, ALLT OM BOSTAD m fl. finns på plats i Hälsingland (Ljusdal och Hudiksvall) samt i Stockholm. Koncernen finns i hela Norden och stora delar av Europa.

Du när oss på telefon 0651-55 25 00 eller info@byggfakta.se

Kontakter

Peter Åhs

Peter Åhs

Presskontakt Marknads- och affärsutveckling Byggfakta Sverige Sverige 0650-40 28 00 LinkedIn

MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM - för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare

Byggfakta är mittpunkten i byggbranschens ekosystem för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet. Tillsammans bidrar vi till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.