Gå direkt till innehåll
Den goda byggkonjunkturen håller i sig enligt Byggfaktas Byggstartsindikator för februari

Pressmeddelande -

Den goda byggkonjunkturen håller i sig enligt Byggfaktas Byggstartsindikator för februari

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt fortsätter öka enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Mellan februari 2021 och februari 2022, har Byggstartsindikatorn ökat med 12 procent. Den årliga ökningstakten är fortfarande högre för bostäder än för övriga byggnader. Däremot ökar nu byggandet i övriga sektorer snabbare än i bostadssektorn på månadsbasis.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg under februari med 1,5 procent, marginellt högre än förra månadens uppreviderade 1,4 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 11,8 procent, också det marginellt högre än förra månaden.

-Byggstarterna ökade under februari, enligt Byggstartsindikatorn. Det verkar vara ett skifte på gång där byggandet utanför bostadssektorn är på väg att bli mer drivande. Pågående projekteringar tyder på att byggandet kommer att fortsätta öka i snabb takt. Ovissheten kring effekter av Ukraina-kriget, den stigande inflationen, ränteläget och finansieringsmöjligheter gör dock att det är långt från självklart att alla projekt fullföljs, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta

Ökningstakten avtar i bostadsbyggandet

Utfallet för Byggstartsindikatorn för bostäder indikerar att bostadsbyggandet ökar, men i avtagande takt. I februari steg bostadsindikatorn med 1,3 procent jämfört med uppreviderade 0,7 procent månaden innan. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 19,0 procent att jämföra med det reviderade utfallet på 22,7 procent för december.

-Takten i bostadsbyggandet är historiskt hög och listan på kommande projekt är lång. Den avtagande befolkningstillväxten, avvecklingen av investeringsstödet och osäkerhet kring konjunktur och ränteläge reser dock frågetecken kring om takten är hållbar, säger Tor Borg.

Antalet byggstartade bostäder planar ut

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med faktorprisindex för bostadsbyggande så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Den senaste Byggstartsindikatorn signalerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att plana ut strax under 65 000 bostäder under 2022, säger Tor Borg.

Real byggstartsindikator bostäder och antalet byggstartade bostäder (rullande årstal)

Källa : Byggfakta, SCB

Byggandet inom industrisektorn växer kraftigt

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg under februari med 1,7 procent, den sjätte månaden i rad då indikatorn stigit. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 1,8 procent högre, en tydlig uppgång sedan föregående månader.

-Byggandet utanför bostadssektorn har vänt uppåt det senaste halvåret. Framför allt är det byggandet inom industrisektorn som lyft. De senaste tolv månaderna har nybyggnationsprojekt till ett värde av drygt 22 miljarder byggstartats inom industri och lager. Det är drygt 40 procent över tidigare toppnivåer. Och det finns många stora projekt på gång som inte byggstartats än, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, februari 2022

Indextal, jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt 256,9 +1,5% +11,8%
Bostäder 311,0 +1,3% +19,0%
Övriga byggnader 226,6 +1,7% +1,8%

Källa: Byggfakta

Nyproduktionsprojekt för nästan 175 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månadern
a
Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 104,6 mdkr. Det är en uppgång med 22,6 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 69,9 mdkr, en uppgång med 8,1 mdkr.

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

Totalt Bostäder Övriga byggnader
feb-22 174,5 mdkr 104,6 mdkr 69,9 mdkr
feb-21 143,8 mdkr 82,0 mdkr 61,8 mdkr
feb-20 126,4 mdkr 73,4 mdkr 53,0 mdkr

Källa: Byggfakta

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.
I samband med denna månads beräkning har utfallet för både bostadsbyggandet och övrigt byggande reviderats upp, framför allt för andra halvåret 2021 och januari 2022. För övrigt byggande har även första halvåret reviderats upp. För det totala byggandet resulterar detta i upprevideringar för både 2021 och januari 2022.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

Indextal, jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt
feb-22 256,9 +1,5% +11,8%
jan-22 253,2 (238,4) +1,4% (+0,5%) +11,4% (+5,8%)
dec-21 249,7 (237,2) +1,2% (+0,4%) +11,2% (+6,5%)
nov-21 246,7 (236,3) +1,2% (+0,5%) +11,7% (+7,7%)
Bostäder
feb-22 311,0 +1,3% +19,0%
jan-22 307,1 (291,3) +0,7% (-0,5%) +22,7% (+16,7%)
dec-21 305,0 (292,8) +0,8% (-0,3%) +26,7% (+22,0%)
nov-21 302,6 (293,8) +1,2% (+0,2%) +29,3% (+26,0%)
Övriga byggnader
feb-22 226,6 +1,7%

+1,8%
jan-22 215,9 (183,4) +2,6% (+2,2%)

-3,0%

(-8,3%)
dec-21 206,2 (179,5) +1,9% (+1,7%) -7,4% (-12,3%)
nov-21 199,7 (176,6) +1,3% (+1,0%) (-9,0%) (-13,8%)

Källa: ByggfaktaNästa byggstartsindikator planeras publiceras den 20 april.

Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo.

För mer information vänligen kontakta:
Tor Borg, Analyschef, Citymark analys och Byggfakta, 070-762 77 76, tor.borg@citymark.se
Peter Åhs, Marknads- & affärsutvecklare, Byggfakta, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Om Byggstartsindikatorn

Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram.

Byggstartsindikatorn är tänkt att vara en framåtblickande och tidig indikator på byggkonjunkturen och bostadsbyggandet. Statistiken ska vara enkel och lätt att tolka. Aktuella siffror publiceras ofta och med kort eftersläpning. Indikatorn har en hög samvariation med offentligt producerad byggstatistik.

Publicering
Indexet publiceras offentligt tredje onsdagen i månaden, kl. 07.00. Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo. De senast publicerade indexen kan laddas ned på www.byggfakta.se/byggstartsind... .

Definitioner
Byggstart: Ett projekt ingår i Byggstartsindikatorn om det avser nybyggnation och har en uppskattad byggkostnad på minst 1 mnkr, minst en entreprenör är upphandlad och byggstartsmånaden har infallit.
Nybyggnation: Projekt där den andel av byggkostnaderna som avser nybyggnation är större än den del som avser renovering, underhåll, om- och tillbyggnad klassificeras som nybyggnation.
Byggnader: Bostäder utgörs av flerbostadshus och gruppbyggda småhus (inkl. äldrebostäder). Övriga byggnader utgörs av industrier, lager, kontorsbyggnader, affärslokaler, hotell och restaurang samt samhällsfastigheter. Byggnation som klassificeras som anläggning exkluderas från beräkningarna.
Uppskattad byggkostnad: Avser total produktionskostnad exkl. byggherrens kostnader för markförvärv och moms. Uppskattningen gör utifrån de uppgifter som finns tillgängliga för projektet och kan ändras under projektets gång.

Beräkning
De uppskattade byggkostnaderna för de projekt som bedöms ha byggstartats under respektive månad räknas om till ett index med startpunkt i januari 2011, som sedan justeras för att rensa bort variation som beror på kalendereffekter, säsongsmönster och andra faktorer som skapar kortsiktiga fluktuationer. X-13-ARIMA-SEATS används för kalenderkorrigering, säsongsrensning och trendskattning. Programmet har utvecklats av US Census Bureau.

Täckningsgrad
Jämfört med den offentliga statistik som publiceras av SCB så har våra uppgifter en uppskattad täckningsgrad på ungefär 80 procent för nybyggda flerbostadshus och omkring 30 procent för nybyggda småhus (småhus som ska bebos av byggherren själv ingår inte i Byggfaktas undersökningar, för gruppbyggda småhus är täckningen däremot hög). Täckningsgraden för övrig nybyggnation bedöms ligga mellan 50 och 90 procent, beroende på fastighetstyp.

Felkällor
Vid klassificering av projekt som innehåller olika typer av byggnader (exempelvis bostäder och kontor) eller olika typer av byggnation (exempelvis nybyggnation och renovering) räknas hela projektkostnaden in i huvudkategorin (den kategori där den största kostnaden bedöms ligga). Det innebär att vissa projektkostnader överskattas medan vissa projektkostnader utelämnas i beräkningarna. Felbedömningar vid kategorisering av projekt med avseende på kategori (typ av byggnad och typ av byggnation), vid uppskattning av byggkostnader, och vid bedömning av datum för byggstart kan också uppstå.

Revideringar
Tidsserierna revideras varje månad till följda av reviderade indata (nyregistrerade redan byggstartade projekt kan ha tillkommit, revideringar av klassificering, startdatum och byggkostnader kan ha gjorts) och ny säsongsjustering. Revideringarna förväntas bli ganska små från månad till månad men kan bli betydande sett över längre perioder.

Fördjupad information
Byggfakta tillhandahåller också indikatorer nedbrutna på geografiska områden, olika sorters byggnation och olika kategorier av byggnader och anläggningar. Index kan också tas fram för projekteringsstarter, som ligger tidigare i byggprocessen och därför ger ännu tidigare konjunktursignaler än Byggstartsindikatorn.

För mer information om möjligheterna och kostnaderna för att ta fram specialdesignade index kontakta:
Peter Åhs, Marknads- & affärsutvecklare på Byggfakta, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Ansvar och spridning
Vid framtagningen och analysen av Byggstartsindikatorn har Byggfakta använt tillförlitliga källor och beräkningsmetoder. Byggfakta kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och påtar sig inte något ansvar för innehållets, siffrornas, bearbetningens, kommentarernas eller övrig informations riktighet eller fullständighet. Materialet är framställt i informationssyfte. Varken Byggfakta eller dess anställda ska kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i detta material.

Sprid och använd gärna detta material och våra index men ange alltid källa. Användning i kommersiellt syfte kräver dock vår uttryckliga tillåtelse.

Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, feb21-feb22

Källa: Byggfakta

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


BYGGBRANSCHENS GO-TO GUY & MATCHMAKER för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet.

Din GO-TO GUY inom försäljning, marknadsföring, anbud, inköp och beslutsstöd. Du får tillgång till Nordens största projektdatabas och marknadsplattform med relaterade företag och beslutsfattare. Du kan nå, fråga och påverka dem via marknadens mest använda tjänster för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.

Din MATCHMAKER – vi matchar ihop dig med rätt affärspartners oavsett om du är köpare, säljare, föreskrivare eller påverkare. På köpet bidrar vi tillsammans till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.


BYGGFAKTA Group med våra varumärken BYGGFAKTA, BYGGFAKTA DOCU, SVERIGE BYGGER, BYGGVÄRLDEN, CITYMARK, BYGGFAKTA TENDER, HUSGUIDEN, ALLT OM BOSTAD m fl. finns på plats i Hälsingland (Ljusdal och Glada Hudik) samt i Stockholm. Koncernen finns i hela Norden och stora delar av Europa.

Du når oss på telefon 0651-55 25 00 eller info@byggfakta.se

Presskontakt

Peter Åhs

Peter Åhs

Presskontakt Marknads- och affärsutveckling Byggfakta Sverige Sverige 0650-40 28 00 LinkedIn
Susanne Bengtsson

Susanne Bengtsson

Presskontakt Presskontakt 070-6161112

MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM - för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare

Byggfakta är mittpunkten i byggbranschens ekosystem för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet. Tillsammans bidrar vi till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.