Gå direkt till innehåll
Byggfaktas Byggstartsindikator visar vikande bostadsbyggande under december

Pressmeddelande -

Byggfaktas Byggstartsindikator visar vikande bostadsbyggande under december

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt sjönk med 0,3 procent mellan november och december enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet sjönk med 4,7 procent medan övrigt byggande ökade med 1,3 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 6,7 procent. Bostadsindikatorn har fallit med 39 procent medan Indikatorn för övrigt byggande ökat med 14 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, sjönk med 0,3 procent under december, vilket var i nivå med förra månadens nedreviderade utfall på -0,4 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -6,7 procent i december, en liten uppgång från förra månadens nedreviderade utfall.

-Byggstartsindikatorn sjönk något under december. Vi såg också ganska stora nedrevideringar av tidigare månadsutfall, framför allt i bostadssektorn, som gör att trenden ser lite mer negativ ut nu än tidigare under hösten. Överlag är det osäkert just nu. Det finns en hel del projekt som skulle kunna byggstartas under 2024, frågan är om det kommer att göras, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta


Bostadsbyggstarterna kan ha vänt nedåt igen

Byggstartsindikatorn för bostäder sjönk med 4,7 procent under december. Tidigare månadsutfall reviderades också ned. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn -38,7 procent lägre. Indikatorn signalerar därmed att bostadsbyggandet planade ut under hösten men vände nedåt igen under slutet av året. Trenden med kraftiga nedrevideringar av tidigare månadsutfall, till följd av ny information om inställda och uppskjutna projekt, verkar fortsätta.

-Det är svårt att dra slutsatser utifrån enstaka månadsutfall. Men det kan vara så att Bostadsindikatorn har återtagit sin nedåtgående trend efter ett par månader med mer positiva signaler. Att flera projekt som tidigare rapporterats som byggstartade i efterhand visar sig vara inställda är också negativt för utsikterna, säger Tor Borg.

Årstakten i antalet byggstartade bostäder på väg under 20 000

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Byggstartsindikatorn signalerar att nedgången i bostadsbyggandet bromsat in. Det är dock för tidigt att säga att nedgången är över. I nuläget indikeras en årstakt på 19 000 byggstartade bostäder för både fjärde och första kvartalet, säger Tor Borg.

Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal

Källa: SCB, Byggfakta


Stillastående på hög nivå i övriga byggsektorer

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 1,3 procent under december, vilket var högre än förra månadens utfall som reviderats upp. Indikatorn har legat kring nuvarande nivåer de senaste månaderna. Årstakten var +13,7 procent i december vilket är ungefär samma nivå som förra månaden.

-Byggstartsindikatorn för byggandet utanför bostadssektorn har pendlat kring nuvarande historiskt höga nivåer under det andra halvåret. Stocken av projekt i tidiga faser borde kunna motivera en fortsatt hög byggtakt men det finns en risk att nedgången i bostadsbyggandet drar med sig övrigt byggande också, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, december 2023

Indextal, jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt 183,2 -0,3% -6,7%
Bostäder 91,5 -4,7% -38,7%
Övriga byggnader 280,2 +1,3% +13,7%

Källa: Byggfakta

Nyproduktionsprojekt för drygt 147 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 41,9 mdkr. Det är en nedgång med 36,8 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 105,3 mdkr, en uppgång med 23,2 mdkr.

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

Totalt Bostäder Övriga byggnader
dec-23 147,1 mdkr 41,9 mdkr 105,3 mdkr
dec-22 160,8 mdkr 78,6 mdkr 82,1 mdkr
dec-21 163,7 mdkr 101,6 mdkr 62,1 mdkr

Källa: Byggfakta

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.

I samband med denna månads beräkning har bostadsbyggandet reviderats ned med 2 procent för årets andra kvartal, med 7 procent för det tredje kvartalet och med nästan 17 procent för oktober och november. För övrigt byggande är det en nedrevidering med 2 procent för fjärde kvartalet 2022 och första kvartalet 2023, med 3 procent för det andra och tredje kvartalet 2023 och med 0,5 procent för oktober och november. För det totala byggandet innebär detta en nedrevidering av utfallet för fjärde kvartalet 2022 och första kvartalet 2023 med 1 procent, för andra kvartalet med 3 procent, för det tredje kvartalet med 4 procent och för oktober/november med 6 procent. Det historiska händelseförloppet (trenden) för både bostadsbyggandet och det totala byggandet ser därmed numera mer nedåtriktad ut än tidigare.
Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

Indextal, jan 2011=100 Månatlig förändring

Årlig förändring

Totalt
dec-23 183,2 -0,3% -6,7%
nov-23 183,7 (195,5) -0,4% (-0,1%) -8,1% (-3,1%)
okt-23 184,6 (195,0) -0,8% (+0,2%) -8,7% (-4,3%)
Bostäder
dec-23 91,5 -4,7% -38,7%
nov-23 96,0 (118,4) -2,4% (+3,5%) -39,4% (-24,9%)
okt-23 98,3 (114,5) +1,1% (+5,8%) -41,8% (-32,3%)
Övriga byggnader
dec-23 280,2 +1,3% +13,7%
nov-23 276,6 (277,2) +0,3% (-1,1%) +13,4% (+11,6%)
okt-23 275,8 (280,4) -1,4% (-2,4%) +16,1% (+16,6%)

Källa: Byggfakta

Nästa Byggstartsindikator planeras publiceras den 15 februari
Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo.

För mer information vänligen kontakta:
Tor Borg, Analyschef, CityMark Analys och Byggfakta, 070-762 77 76, tor.borg@citymark.se
Peter Åhs, Marknads- och Affärsutveckling Sverige, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Om Byggstartsindikatorn

Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram.

Byggstartsindikatorn är tänkt att vara en framåtblickande och tidig indikator på byggkonjunkturen och bostadsbyggandet. Statistiken ska vara enkel och lätt att tolka. Aktuella siffror publiceras ofta och med kort eftersläpning. Indikatorn har en hög samvariation med offentligt producerad byggstatistik.

Publicering
Indexet publiceras offentligt tredje onsdagen i månaden, kl. 07.00. Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo. De senast publicerade indexen kan laddas ned på www.byggfakta.se/byggstartsind... .

Definitioner
Byggstart: Ett projekt ingår i Byggstartsindikatorn om det avser nybyggnation och har en uppskattad byggkostnad på minst 1 mnkr, minst en entreprenör är upphandlad och byggstartsmånaden har infallit.

Nybyggnation: Projekt där den andel av byggkostnaderna som avser nybyggnation är större än den del som avser renovering, underhåll, om- och tillbyggnad klassificeras som nybyggnation.

Byggnader: Bostäder utgörs av flerbostadshus och gruppbyggda småhus (inkl. äldrebostäder). Övriga byggnader utgörs av industrier, lager, kontorsbyggnader, affärslokaler, hotell och restaurang samt samhällsfastigheter. Byggnation som klassificeras som anläggning exkluderas från beräkningarna.

Uppskattad byggkostnad: Avser total produktionskostnad exkl. byggherrens kostnader för markförvärv och moms. Uppskattningen gör utifrån de uppgifter som finns tillgängliga för projektet och kan ändras under projektets gång.

Beräkning
De uppskattade byggkostnaderna för de projekt som bedöms ha byggstartats under respektive månad räknas om till ett index med startpunkt i januari 2011, som sedan justeras för att rensa bort variation som beror på kalendereffekter, säsongsmönster och andra faktorer som skapar kortsiktiga fluktuationer. X-13-ARIMA-SEATS används för kalenderkorrigering, säsongsrensning och trendskattning. Programmet har utvecklats av US Census Bureau.

Täckningsgrad
Jämfört med den offentliga statistik som publiceras av SCB så har våra uppgifter en uppskattad täckningsgrad på ungefär 80 procent för nybyggda flerbostadshus och omkring 30 procent för nybyggda småhus (småhus som ska bebos av byggherren själv ingår inte i Byggfaktas undersökningar, för gruppbyggda småhus är täckningen däremot hög). Täckningsgraden för övrig nybyggnation bedöms ligga mellan 50 och 90 procent, beroende på fastighetstyp.

Felkällor
Vid klassificering av projekt som innehåller olika typer av byggnader (exempelvis bostäder och kontor) eller olika typer av byggnation (exempelvis nybyggnation och renovering) räknas hela projektkostnaden in i huvudkategorin (den kategori där den största kostnaden bedöms ligga). Det innebär att vissa projektkostnader överskattas medan vissa projektkostnader utelämnas i beräkningarna. Felbedömningar vid kategorisering av projekt med avseende på kategori (typ av byggnad och typ av byggnation), vid uppskattning av byggkostnader, och vid bedömning av datum för byggstart kan också uppstå.

Revideringar
Tidsserierna revideras varje månad till följda av reviderade indata (nyregistrerade redan byggstartade projekt kan ha tillkommit, revideringar av klassificering, startdatum och byggkostnader kan ha gjorts) och ny säsongsjustering. Revideringarna förväntas bli ganska små från månad till månad men kan bli betydande sett över längre perioder.

Fördjupad information
Byggfakta tillhandahåller också indikatorer nedbrutna på geografiska områden, olika sorters byggnation och olika kategorier av byggnader och anläggningar. Index kan också tas fram för projekteringsstarter, som ligger tidigare i byggprocessen och därför ger ännu tidigare konjunktursignaler än Byggstartsindikatorn.

För mer information om möjligheterna och kostnaderna för att ta fram specialdesignade index kontakta:
Peter Åhs, Marknads- och Affärsutveckling Sverige, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Ansvar och spridning
Vid framtagningen och analysen av Byggstartsindikatorn har Byggfakta använt tillförlitliga källor och beräkningsmetoder. Byggfakta kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och påtar sig inte något ansvar för innehållets, siffrornas, bearbetningens, kommentarernas eller övrig informations riktighet eller fullständighet. Materialet är framställt i informationssyfte. Varken Byggfakta eller dess anställda ska kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i detta material.
Sprid och använd gärna detta material och våra index men ange alltid källa. Användning i kommersiellt syfte kräver dock vår uttryckliga tillåtelse.

Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, jan23-dec23

Källa: Byggfakta

Ämnen

Kategorier


MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM -inom försäljning, marknadsföring, anbud, inköp och beslutsstöd. Du får tillgång till Nordens största projektdatabas och marknadsplattform och marknadens mest använda tjänster för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.

Din MATCHMAKER – vi matchar ihop dig med rätt affärspartners oavsett om du är köpare, säljare, föreskriva eller påverka. På köpet bidrar vi tillsammans till en effektivare bransch med ökad transparens och sundare konkurrens.


BYGGFAKTA Group med våra varumärken BYGGFAKTA, BYGGFAKTA DOCU, SVERIGE BYGGER, BYGGVÄRLDEN, CITYMARK, BYGGFAKTA TENDER, HUSGUIDEN, ALLT OM BOSTAD m fl. finns på plats i Hälsingland (Ljusdal och Hudiksvall) samt i Stockholm. Koncernen finns i hela Norden och stora delar av Europa.

Du när oss på telefon 0651-55 25 00 eller info@byggfakta.se

Kontakter

Peter Åhs

Peter Åhs

Presskontakt Marknads- och affärsutveckling Byggfakta Sverige Sverige 0650-40 28 00 LinkedIn
Susanne Bengtsson

Susanne Bengtsson

Presskontakt Presskontakt 070-6161112

MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM - för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare

Byggfakta är mittpunkten i byggbranschens ekosystem för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet. Tillsammans bidrar vi till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.