Gå direkt till innehåll
Byggfaktas Byggstartsindikator visar att återhämtningen för bostadsbyggandet fortsatte i maj

Pressmeddelande -

Byggfaktas Byggstartsindikator visar att återhämtningen för bostadsbyggandet fortsatte i maj

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt steg med 0,8 procent mellan april och maj enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet steg med 2,2 procent medan övrigt byggande var oförändrat. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn stigit med 5,8 procent. Bostadsindikatorn har ökat med 20 procent medan Indikatorn för övrigt byggande minskat 1 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg med 0,8 procent under maj, vilket var något lägre än det uppreviderade utfallet för föregående månad. Föregående månadsutfall har reviderats upp för bostäder och ned för övriga byggnader. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 5,8 procent i maj, en uppgång från förra månaden.

-Byggstartsindikatorn steg återigen och återhämtningen i bostadssektorn fortsätter vara starkare än nedgången för övrigt byggande. Även medräknat den osäkerhet som finns, huruvida det faktiskt byggs i vissa projekt, så har läget förbättrats de senaste månaderna, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta

Nionde månaden med återhämtning för bostadsbyggstarterna

Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 2,2 procent under maj. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 20,5 procent högre. Tidigare månadsutfall har reviderats upp en del vilket förstärker bilden av en pågående återhämtning. Stockholmsregionen verkar vara den region som bidrar mest till återhämtningen, i de flesta övriga regioner är trenden stillastående eller nedåtgående.

-Det blir tydligare och tydligare att Bostadsindikatorn återhämtar sig. Den är dock fortfarande bara på halva nivån av den topp som nåddes våren 2021 och väl under de nivåer den legat på de senaste 8-9 åren. Det finns mycket kvar att återhämta, säger Tor Borg.

Årstakten för byggstartade bostäder på väg över 25 000 mot slutet av året

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Byggstartsindikatorn signalerar en årstakt på omkring 23 000 byggstartade bostäder för 2023. Det är väsentligt svagare än den officiella statistiken som visar 29 000. Indikatorn signalerar i dagsläget att årstakten kommer att gå över 25 000 under hösten, säger Tor Borg.

Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)

Källa: SCB, Byggfakta

Stillastående i övriga byggsektorer

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande var oförändrad under maj, något lägre än månaden dessförinnan. Årstakten var -1,0 procent i maj, vilket är lägre än förra månaden.

-Byggstartsindikatorn för byggandet utanför bostadssektorn ligger fortfarande på höga nivåer, även om utvecklingen stagnerat den senaste tiden. Större industriprojekt bidrar att hålla uppe byggstartsaktiviteten medan byggstarterna minskar i övriga sektorer som kommersiella lokaler och samhällsfastigheter, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, maj 2024
Indextal, Jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt 199,5 +0,8% +5,8%
Bostäder 139,9 +2,2% +20,5%
Övriga byggnader 254,3 -0,0% -1,0%

Källa: Byggfakta

Nyproduktionsprojekt för drygt 158 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 43,4 mdkr. Det är en nedgång med 12,2 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 114,8 mdkr, en uppgång med 32,5 mdkr.

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

Totalt Bostäder Övriga byggnader
maj-24 158,3 mdkr 43,4 mdkr 114,8 mdkr
maj-23 137,9 mdkr 55,6 mdkr 82,3 mdkr
maj-22 165,4 mdkr 100,8 mdkr 64,6 mdkr

Källa: Byggfakta

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet. I samband med denna månads beräkning har bostadsbyggandet reviderats upp med 1 procent för 2023, 2 procent för det första kvartalet 2024 och 5 procent för april 2024. För övrigt byggande är det en nedrevidering med 1 procent för 2023 och första kvartalet 2024 samt med 2 procent för april 2024. För det totala byggandet innebär detta en nedrevidering av utfallet för andra, tredje och fjärde kvartalet 2023 med drygt 0,5 procent. Det historiska händelseförloppet (trenden) är oförändrad för både bostadsbyggandet och övrigt byggande.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

Indextal, jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt
maj-24 199,5 +0,8% +5,8%
apr-24 198,0 (197,5) +1,3% (+1,0%) +4,8% (+3,7%)
mar-24 195,5 (195,5) +1,2% (+1,0%) +2,7% (+2,1%)
Bostäder
maj-24 139,9 +2,2% +20,5%
apr-24 136,9 (130,2) +3,2% (+1,4%) +13,9% (+9,6%)
mar-24 132,7 (128,5) +3,5% (+2,1%) +5,0% (+3,2%)
Övriga Byggnader
maj-24 262,1 -0,0% -1,0%
apr-24 262,2 (268,2) +0,3% (+0,8%) +0,3% (+0,9%)
mar-24 261,5 (266,0) +0,1% (+0,4%) +1,5% (+1,6%)

Källa: Byggfakta


Nästa Byggstartsindikator planeras publiceras den 17 juli

Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo.

För mer information vänligen kontakta:
Tor Borg, Analyschef, CityMark Analys och Byggfakta, 070-762 77 76, tor.borg@citymark.se
Peter Åhs, Marknads- och Affärsutveckling Sverige, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Om Byggstartsindikatorn

Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram.

Byggstartsindikatorn är tänkt att vara en framåtblickande och tidig indikator på byggkonjunkturen och bostadsbyggandet. Statistiken ska vara enkel och lätt att tolka. Aktuella siffror publiceras ofta och med kort eftersläpning. Indikatorn har en hög samvariation med offentligt producerad byggstatistik.

Publicering

Indexet publiceras offentligt tredje onsdagen i månaden, kl. 07.00. Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo. De senast publicerade indexen kan laddas ned på www.byggfakta.se/byggstartsind... .

Definitioner

Byggstart: Ett projekt ingår i Byggstartsindikatorn om det avser nybyggnation och har en uppskattad byggkostnad på minst 1 mnkr, minst en entreprenör är upphandlad och byggstartsmånaden har infallit.

Nybyggnation: Projekt där den andel av byggkostnaderna som avser nybyggnation är större än den del som avser renovering, underhåll, om- och tillbyggnad klassificeras som nybyggnation.

Byggnader: Bostäder utgörs av flerbostadshus och gruppbyggda småhus (inkl. äldrebostäder). Övriga byggnader utgörs av industrier, lager, kontorsbyggnader, affärslokaler, hotell och restaurang samt samhällsfastigheter. Byggnation som klassificeras som anläggning exkluderas från beräkningarna.

Uppskattad byggkostnad: Avser total produktionskostnad exkl. byggherrens kostnader för markförvärv och moms. Uppskattningen gör utifrån de uppgifter som finns tillgängliga för projektet och kan ändras under projektets gång.

Beräkning

De uppskattade byggkostnaderna för de projekt som bedöms ha byggstartats under respektive månad räknas om till ett index med startpunkt i januari 2011, som sedan justeras för att rensa bort variation som beror på kalendereffekter, säsongsmönster och andra faktorer som skapar kortsiktiga fluktuationer. X-13-ARIMA-SEATS används för kalenderkorrigering, säsongsrensning och trendskattning. Programmet har utvecklats av US Census Bureau.

Täckningsgrad

Jämfört med den offentliga statistik som publiceras av SCB så har våra uppgifter en uppskattad täckningsgrad på ungefär 80 procent för nybyggda flerbostadshus och omkring 30 procent för nybyggda småhus (småhus som ska bebos av byggherren själv ingår inte i Byggfaktas undersökningar, för gruppbyggda småhus är täckningen däremot hög). Täckningsgraden för övrig nybyggnation bedöms ligga mellan 50 och 90 procent, beroende på fastighetstyp.

Felkällor

Vid klassificering av projekt som innehåller olika typer av byggnader (exempelvis bostäder och kontor) eller olika typer av byggnation (exempelvis nybyggnation och renovering) räknas hela projektkostnaden in i huvudkategorin (den kategori där den största kostnaden bedöms ligga). Det innebär att vissa projektkostnader överskattas medan vissa projektkostnader utelämnas i beräkningarna. Felbedömningar vid kategorisering av projekt med avseende på kategori (typ av byggnad och typ av byggnation), vid uppskattning av byggkostnader, och vid bedömning av datum för byggstart kan också uppstå.

Revideringar

Tidsserierna revideras varje månad till följda av reviderade indata (nyregistrerade redan byggstartade projekt kan ha tillkommit, revideringar av klassificering, startdatum och byggkostnader kan ha gjorts) och ny säsongsjustering. Revideringarna förväntas bli ganska små från månad till månad men kan bli betydande sett över längre perioder.

Fördjupad information

Byggfakta tillhandahåller också indikatorer nedbrutna på geografiska områden, olika sorters byggnation och olika kategorier av byggnader och anläggningar. Index kan också tas fram för projekteringsstarter, som ligger tidigare i byggprocessen och därför ger ännu tidigare konjunktursignaler än Byggstartsindikatorn.

För mer information om möjligheterna och kostnaderna för att ta fram specialdesignade index kontakta:
Peter Åhs, Marknads- och Affärsutveckling Sverige, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Ansvar och spridning

Vid framtagningen och analysen av Byggstartsindikatorn har Byggfakta använt tillförlitliga källor och beräkningsmetoder. Byggfakta kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och påtar sig inte något ansvar för innehållets, siffrornas, bearbetningens, kommentarernas eller övrig informations riktighet eller fullständighet. Materialet är framställt i informationssyfte.

Varken Byggfakta eller dess anställda ska kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i detta material.

Sprid och använd gärna detta material och våra index men ange alltid källa. Användning i kommersiellt syfte kräver dock vår uttryckliga tillåtelse.

Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, jun23-maj24

Källa: Byggfakta

Ämnen

Kategorier


MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM -inom försäljning, marknadsföring, anbud, inköp och beslutsstöd. Du får tillgång till Nordens största projektdatabas och marknadsplattform och marknadens mest använda tjänster för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.

Din MATCHMAKER – vi matchar ihop dig med rätt affärspartners oavsett om du är köpare, säljare, föreskriva eller påverka. På köpet bidrar vi tillsammans till en effektivare bransch med ökad transparens och sundare konkurrens.


BYGGFAKTA Group med våra varumärken BYGGFAKTA, BYGGFAKTA DOCU, SVERIGE BYGGER, BYGGVÄRLDEN, CITYMARK, BYGGFAKTA TENDER, HUSGUIDEN, ALLT OM BOSTAD m fl. finns på plats i Hälsingland (Ljusdal och Hudiksvall) samt i Stockholm. Koncernen finns i hela Norden och stora delar av Europa.

Du när oss på telefon 0651-55 25 00 eller info@byggfakta.se

Kontakter

Peter Åhs

Peter Åhs

Presskontakt Marknads- och affärsutveckling Byggfakta Sverige Sverige 0650-40 28 00 LinkedIn
Susanne Bengtsson

Susanne Bengtsson

Presskontakt Presskontakt 070-6161112

MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM - för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare

Byggfakta är mittpunkten i byggbranschens ekosystem för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet. Tillsammans bidrar vi till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.