Gå direkt till innehåll
Byggfaktas Byggstartsindikator stod still även under september

Pressmeddelande -

Byggfaktas Byggstartsindikator stod still även under september

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade marginellt mellan augusti och september enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet ökade något medan övrigt byggande minskade. Mellan september 2021 och september 2022, har Byggstartsindikatorn minskat med 3,1 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, ökade underseptember med 0,7 procent, vilket var något högre än förra månadens +0,3 procent. De senaste två månadernas uppgång följer dock på tio månaders obruten nedgång. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -3,1 procent i september, något starkare än föregående. Byggstartsindikatorn mäter byggandet räknat i beräknad byggkostnad. Förändringar i indikatorn kan således bero på både förändrade priser och förändrad byggaktivitet.

-Efter tre kvartal med sjunkande byggstartstakt så verkar nedgången ha planat ut under det tredje kvartalet. Högst sannolikt kommer vi dock att få se att nedgången får förnyad fart snart, när de senaste månadernas turbulens slår igenom tydligare, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta

Bostadsbyggandet tillfälligt något högre

Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 2,0 procent under september. Den steg också något under augusti, enligt nya reviderade siffror. Jämfört med september i fjol var nedgången -14,6 procent. Efter en brant uppgång under 2020 och första halvåret 2021 har indikatorn tappat väsentligt. Den är nu tillbaka där den låg i slutet av 2020, en nivå som den också låg på i slutet av 2017.

-Bostadsbyggandet verkar ha stått och stampat lite under inledningen av hösten. Alla signaler pekar dock mot att nedgången kommer att ta ny fart framöver efterhand som vikande efterfrågan, fallande försäljningspriser, tuffare finansieringsförutsättningar och stigande byggkostnader påverkar. Det är dock intressant att se att det finns många projekt som ligger i projekteringsfasen. Skulle förutsättningarna, mot förmodan, ändras så kan det snabbt vända upp igen, säger Tor Borg.

Antalet byggstartade bostäder går under 50 000 i år

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder

.
-Det senaste utfallet för Byggstartsindikatorn indikerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att fortsätta falla brant under resten av 2022 och nå 48-49 000 för helåret. Detta skulle innebära att byggstarterna under andra halvåret i år blir 35-40 procent lägre än vad de var under andra halvåret i fjol, säger Tor Borg.

Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)

Källa : SCB, Byggfakta

Byggandet utanför bostadssektorn planar ut

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande föll med 1,0 procent under september vilket var lägre än förra månadens nedgång på reviderade -0,5 procent. Dessförinnan hade indikatorn ökat under nästan ett års tid efter att ha fallit under stora delar av 2021. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 17,4 procent högre.

-Byggstarterna utanför bostadssektorn har tidigare ökat. De senaste två månaderna har de dock fallit något. En uppåtgående trend kan ses för samhällsfastigheter som skolor, sjukvård och idrottshallar. Byggandet inom industri och lager minskar medan handel och kontor ligger still på förhållandevis låga nivåer, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, september 2022

Indextal jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt 218,9 +0.7% -3,1%
Bostäder 243,2 +2,0% -14,6%
Övriga byggnader 190.2 -1,0% +17,4%

Källa: Byggfakta

Nyproduktionsprojekt för 161 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 96,3 mdkr. Det är en nedgång 0,2 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 62,9 mdkr, en nedgång med 6,2 mdkr.
Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

Totalt Boståder Övriga byggnader
sep-22 159,2 md kr 96,3 md kr 62,9 md kr
sep-21 165,6 md kr 96,5 md kr 69m1 md kr
sep-22 127,7 md kr 75,6 md kr 52,0 md kr

Källa: Byggfakta

Revideringar sedan föregående månad
Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet. I samband med denna månads beräkning har det skett både upp- och nedrevideringar av tidigare utfall. För bostadsbyggandet är det upprevideringar för första halvåret 2022 med knapp 3 procent och med knappt 9 procent för juli/augusti. För övrigt byggande är det nedrevideringar på drygt 1 procent för det första halvåret 2022 och med knappt 6 procent för det juli/augusti. Sammantaget innebär detta en upprevidering av det första halvåret 2022 med drygt 1 procent och av juli/augusti med knappt 2 procent. Ingen av revideringarna är av den sorten att de ändrar det historiska händelseförloppet (trenden) märkbart.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

Indextal jan 2011=100 Månatlig förändring

Årlig förändring

Totalt

sep-22 218,9 +0,7% -3,1%

aug-22

217,4 (213,0) +0,3% (+0,1%) -3,8% (-5,5%)
jul-22 216,8 (212,8)

-0,7%

(-0,9%) -3,8% (-5,5%)
jun-22 218,3 (214,8) -1,0% (-1,3%) -3,2% (-4,7%)
Bostäder
sep-22 243,2 +2,0% -14,6%
aug-22 238,4 (216,9) +0,9% (-0,7%) -17,0% (-24,5%)
jul-22 236,2 (218,5) -2,4% (-4,1%) -17,5% (-23,6%)
jun-22 242,1 (227,9) -3,9% (-5,5%) -14,3% (-19,2%)
Övrigt byggande
sep-22 193,8 -1,0% +17,4%
aug-22 195,6 (208,9) -0,5% (+0,9%) +20,6% (+29,6%)

jul-22

196,7 (206,9) +1,6% (+2,8%)

+21,2%

(+27,9%)
jun-22 193,6 (201,2) +3,0% (+4,2%) +16,4% (+21,0%)

Källa: Byggfakta


Nästa Byggstartsindikator planeras publiceras den 16 november

Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo.

För mer information vänligen kontakta:
Tor Borg, Analyschef, CityMark Analys och Byggfakta, 070-762 77 76, tor.borg@citymark.se
Peter Åhs, Marknads- och Affärsutveckling Sverige, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se


Om Byggstartsindikatorn

Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram.

Byggstartsindikatorn är tänkt att vara en framåtblickande och tidig indikator på byggkonjunkturen och bostadsbyggandet. Statistiken ska vara enkel och lätt att tolka. Aktuella siffror publiceras ofta och med kort eftersläpning. Indikatorn har en hög samvariation med offentligt producerad byggstatistik.

Publicering
Indexet publiceras offentligt tredje onsdagen i månaden, kl. 07.00. Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo. De senast publicerade indexen kan laddas ned på www.byggfakta.se/byggstartsind... .

Definitioner
Byggstart: Ett projekt ingår i Byggstartsindikatorn om det avser nybyggnation och har en uppskattad byggkostnad på minst 1 mnkr, minst en entreprenör är upphandlad och byggstartsmånaden har infallit.
Nybyggnation: Projekt där den andel av byggkostnaderna som avser nybyggnation är större än den del som avser renovering, underhåll, om- och tillbyggnad klassificeras som nybyggnation.
Byggnader: Bostäder utgörs av flerbostadshus och gruppbyggda småhus (inkl. äldrebostäder). Övriga byggnader utgörs av industrier, lager, kontorsbyggnader, affärslokaler, hotell och restaurang samt samhällsfastigheter. Byggnation som klassificeras som anläggning exkluderas från beräkningarna.

Uppskattad byggkostnad: Avser total produktionskostnad exkl. byggherrens kostnader för markförvärv och moms. Uppskattningen gör utifrån de uppgifter som finns tillgängliga för projektet och kan ändras under projektets gång.

Beräkning
De uppskattade byggkostnaderna för de projekt som bedöms ha byggstartats under respektive månad räknas om till ett index med startpunkt i januari 2011, som sedan justeras för att rensa bort variation som beror på kalendereffekter, säsongsmönster och andra faktorer som skapar kortsiktiga fluktuationer. X-13-ARIMA-SEATS används för kalenderkorrigering, säsongsrensning och trendskattning. Programmet har utvecklats av US Census Bureau.

Täckningsgrad
Jämfört med den offentliga statistik som publiceras av SCB så har våra uppgifter en uppskattad täckningsgrad på ungefär 80 procent för nybyggda flerbostadshus och omkring 30 procent för nybyggda småhus (småhus som ska bebos av byggherren själv ingår inte i Byggfaktas undersökningar, för gruppbyggda småhus är täckningen däremot hög). Täckningsgraden för övrig nybyggnation bedöms ligga mellan 50 och 90 procent, beroende på fastighetstyp.

Felkällor
Vid klassificering av projekt som innehåller olika typer av byggnader (exempelvis bostäder och kontor) eller olika typer av byggnation (exempelvis nybyggnation och renovering) räknas hela projektkostnaden in i huvudkategorin (den kategori där den största kostnaden bedöms ligga). Det innebär att vissa projektkostnader överskattas medan vissa projektkostnader utelämnas i beräkningarna. Felbedömningar vid kategorisering av projekt med avseende på kategori (typ av byggnad och typ av byggnation), vid uppskattning av byggkostnader, och vid bedömning av datum för byggstart kan också uppstå.

Revideringar

Tidsserierna revideras varje månad till följda av reviderade indata (nyregistrerade redan byggstartade projekt kan ha tillkommit, revideringar av klassificering, startdatum och byggkostnader kan ha gjorts) och ny säsongsjustering. Revideringarna förväntas bli ganska små från månad till månad men kan bli betydande sett över längre perioder.

Fördjupad information
Byggfakta tillhandahåller också indikatorer nedbrutna på geografiska områden, olika sorters byggnation och olika kategorier av byggnader och anläggningar. Index kan också tas fram för projekteringsstarter, som ligger tidigare i byggprocessen och därför ger ännu tidigare konjunktursignaler än Byggstartsindikatorn.

För mer information om möjligheterna och kostnaderna för att ta fram specialdesignade index kontakta:
Peter Åhs, Marknads- och Affärsutveckling Sverige, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Ansvar och spridning
Vid framtagningen och analysen av Byggstartsindikatorn har Byggfakta använt tillförlitliga källor och beräkningsmetoder. Byggfakta kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och påtar sig inte något ansvar för innehållets, siffrornas, bearbetningens, kommentarernas eller övrig informations riktighet eller fullständighet. Materialet är framställt i informationssyfte. Varken Byggfakta eller dess anställda ska kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i detta material.

Sprid och använd gärna detta material och våra index men ange alltid källa. Användning i kommersiellt syfte kräver dock vår uttryckliga tillåtelse.

Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, okt21-sep22

Källa: Byggfakta

Ämnen

Kategorier


MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet.

Din GO-TO GUY inom försäljning, marknadsföring, anbud, inköp och beslutsstöd. Du får tillgång till Nordens största projektdatabas och marknadsplattform med relaterade företag och beslutsfattare. Du kan nå, fråga och påverka dem via marknadens mest använda tjänster för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.

Din MATCHMAKER – vi matchar ihop dig med rätt affärspartners oavsett om du är köpare, säljare, föreskrivare eller påverkare. På köpet bidrar vi tillsammans till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.


BYGGFAKTA Group med våra varumärken BYGGFAKTA, BYGGFAKTA DOCU, SVERIGE BYGGER, BYGGVÄRLDEN, CITYMARK, BYGGFAKTA TENDER, HUSGUIDEN, ALLT OM BOSTAD m fl. finns på plats i Hälsingland (Ljusdal och Glada Hudik) samt i Stockholm. Koncernen finns i hela Norden och stora delar av Europa.

Du når oss på telefon 0651-55 25 00 eller info@byggfakta.se

Kontakter

Peter Åhs

Peter Åhs

Presskontakt Marknads- och affärsutveckling Byggfakta Sverige Sverige 0650-40 28 00 LinkedIn
Susanne Bengtsson

Susanne Bengtsson

Presskontakt Presskontakt 070-6161112

MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM - för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare

Byggfakta är mittpunkten i byggbranschens ekosystem för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet. Tillsammans bidrar vi till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.