Gå direkt till innehåll
Byggfaktas Byggstartsindikator steg under november

Pressmeddelande -

Byggfaktas Byggstartsindikator steg under november

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade med 1,2 procent mellan oktober och november enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Byggandet ökade både i bostadssektorn och i andra sektorer. Mellan november 2021 och november 2022 har Byggstartsindikatorn ökat med 1,8 procent. Ett minskat bostadsbyggande har kompenserat av ett ökat byggande av lokaler.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, ökade under november med 1,2 procent, vilket var i linje med förra månadens utfall. Efter att ha sjunkit under första halvåret har indikatorn ökat något under hösten. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten +1,8 procent i november, ungefär samma som förra månaden. Byggstartsindikatorn mäter byggandet räknat i beräknad byggkostnad. Förändringar i indikatorn kan således bero på både förändrade priser och förändrad byggaktivitet.

-Byggstartsindikatorn har ökat något de senaste månaderna och årstakten är nu svagt positiv. Bakom detta ligger en uppgång i det offentliga byggandet som mer än väl kompenserat för fallande privat byggande. I detta sammanhang är det också viktigt att komma ihåg att indikatorn bygger på de beräknade projektkostnaderna. En hel del av uppgången kan hänföras till ökade priser och inte ökade volymer, säger Tor Borg, analyschef på CityMark analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta


Bostadsbyggandet har planat ut

Byggstartsindikatorn för bostäder ökade med 0,8 procent under november. Enligt nya reviderade siffror steg bostadsindikatorn något även under oktober, efter att ha minskat 13 månader i rad dessförinnan. Jämfört med november i fjol var nedgången -20,2 procent. Det är för tidigt att avgöra om de senaste två månaderna verkligen är en utplaning eller bara en tillfällig inbromsning.

-Bostadsindikatorn är tillbaka på den nivå den låg på innan pandemin och det skulle förvåna mig om vi inte kommer att få se ytterligare nedgång med tanke på hur snabbt efterfrågan faller, säger Tor Borg.

Antalet byggstartade bostäder faller till 45 000 i år

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Det senaste utfallet för Byggstartsindikatorn indikerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att nå drygt 45 000 för helåret 2022, väl under de flesta prognoser. Det innebär att byggstarterna under andra halvåret är mindre än hälften så många som de var under andra halvåret ifjol, säger Tor Borg.

Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)


Källa : SCB, Byggfakta

Byggandet utanför bostadssektorn ökar

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 1,5 procent under november vilket var något lägre än förra månadens nedreviderade ökning. Efter en nedgång under första halvåret 2021 har indikatorn accelererat snabbt uppåt. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 37,8 procent högre.

-Byggstarterna utanför bostadssektorn har ökat markant det senaste året. Det kommersiella byggandet inom industrin har minskat medan byggandet av kontor och handel ökat något. Det offentliga byggandet har ökat kraftigt, framför allt är det ett antal större hälso- och sjukvårdsprojekt som bidrar till detta, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, november 2022

Indextal (jan 2011=100) Månatlig förändring Årlig Förändring
Totalt 231,3 +1,2% +1,8%
Bostäder 221,8 +0,8% -20.0%
Övriga byggnader 246,5 +1,5% +37,8%

Källa: Byggfakta

Nyproduktionsprojekt för 157 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 86,1 mdkr. Det är en nedgång med 13,8 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 72,6 mdkr, en uppgång med 7,5 mdkr.

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

Totalt Bostäder Övriga byggnader
nov-22 158,7 mdkr 86,1 mdkr 72,6 mdkr
nov-21 165,0 mdkr 99,9 mdkr 65,0 mdkr
nov-20 131,8 mdkr 77,6 mdkr 54,2 mdkr

Källa: Byggfakta

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet. I samband med denna månads beräkning har det skett både upp- och nedrevideringar av tidigare utfall. För bostadsbyggandet är det nedrevideringar för första halvåret 2022 med 0,5 procent och upprevideringar av juli-oktober med 0,5 procent. För övrigt byggande är det nedrevideringar av 2021 på i genomsnitt 2 procent, upprevidering av första halvåret 2022 med drygt 2 procent och upprevideringar av juli-oktober med knappt 2 procent. För det totala byggandet innebär detta en marginell nedrevidering av 2021, en nedrevidering med 0,5 procent för det första halvåret 2022 och en upprevidering på knappt 1 procent för 2022. Ingen av revideringarna är av den sorten att de markant ändrar det historiska händelseförloppet (trenden) märkbart.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom paren
tes)

Indextal (jan 2011=100) Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt
nov-22 231,3 +1,2% +1,8%
okt-22 228,5 (225,5) +1,1% (+0,9%) +0,6% (-0,3%)
sep-22 226,0 (223,6) +0,8% (+1,0%) -0,4% (-1,3%)
aug-22 224,1 (221,4) +0,4% (+0,5%) -0,9% (-2,2%)
Bostäder
nov-22 221,8 +0,8% -20,0%
okt-22 220,0 (215,0) +0,3% (-1,2%) -22,0% (-23,5%)
sep-22 219,2 (217,6) -0,2% (-1,2%) -23.4% (-23,6%)
aug-22 219,7 (220.3) -1,7% (-2,1%) -23,7% (-23,1%)
Övriga byggnader
nov-22 241,2 +1,5% +37,8%
okt-22 237,5 (236,5) +1,9% (+3,0%) +39,8% (+39,9)
sep-22 233,0 (229,7) +1,9% (+3,3%) +41,0% (+38,5%)
aug-22 228,6 (222,5) +2,5% (+3,2%) +41,4% (+35,9%)

Källa: Byggfakta

Nästa Byggstartsindikator planeras publiceras den 18 januari

Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo.

För mer information vänligen kontakta:

Tor Borg, Analyschef, CityMark Analys och Byggfakta, 070-762 77 76, tor.borg@citymark.se
Peter Åhs, Marknads- och Affärsutveckling Sverige, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Om Byggstartsindikatorn

Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram.
Byggstartsindikatorn är tänkt att vara en framåtblickande och tidig indikator på byggkonjunkturen och bostadsbyggandet. Statistiken ska vara enkel och lätt att tolka. Aktuella siffror publiceras ofta och med kort eftersläpning. Indikatorn har en hög samvariation med offentligt producerad byggstatistik.

Publicering
Indexet publiceras offentligt tredje onsdagen i månaden, kl. 07.00. Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo. De senast publicerade indexen kan laddas ned på www.byggfakta.se/byggstartsind... .

Definitioner

Byggstart: Ett projekt ingår i Byggstartsindikatorn om det avser nybyggnation och har en uppskattad byggkostnad på minst 1 mnkr, minst en entreprenör är upphandlad och byggstartsmånaden har infallit.
Nybyggnation: Projekt där den andel av byggkostnaderna som avser nybyggnation är större än den del som avser renovering, underhåll, om- och tillbyggnad klassificeras som nybyggnation.
Byggnader: Bostäder utgörs av flerbostadshus och gruppbyggda småhus (inkl. äldrebostäder). Övriga byggnader utgörs av industrier, lager, kontorsbyggnader, affärslokaler, hotell och restaurang samt samhällsfastigheter. Byggnation som klassificeras som anläggning exkluderas från beräkningarna.
Uppskattad byggkostnad: Avser total produktionskostnad exkl. byggherrens kostnader för markförvärv och moms. Uppskattningen gör utifrån de uppgifter som finns tillgängliga för projektet och kan ändras under projektets gång.

Beräkning

De uppskattade byggkostnaderna för de projekt som bedöms ha byggstartats under respektive månad räknas om till ett index med startpunkt i januari 2011, som sedan justeras för att rensa bort variation som beror på kalendereffekter, säsongsmönster och andra faktorer som skapar kortsiktiga fluktuationer. X-13-ARIMA-SEATS används för kalenderkorrigering, säsongsrensning och trendskattning. Programmet har utvecklats av US Census Bureau.

Täckningsgrad
Jämfört med den offentliga statistik som publiceras av SCB så har våra uppgifter en uppskattad täckningsgrad på ungefär 80 procent för nybyggda flerbostadshus och omkring 30 procent för nybyggda småhus (småhus som ska bebos av byggherren själv ingår inte i Byggfaktas undersökningar, för gruppbyggda småhus är täckningen däremot hög). Täckningsgraden för övrig nybyggnation bedöms ligga mellan 50 och 90 procent, beroende på fastighetstyp.

Felkällor
Vid klassificering av projekt som innehåller olika typer av byggnader (exempelvis bostäder och kontor) eller olika typer av byggnation (exempelvis nybyggnation och renovering) räknas hela projektkostnaden in i huvudkategorin (den kategori där den största kostnaden bedöms ligga). Det innebär att vissa projektkostnader överskattas medan vissa projektkostnader utelämnas i beräkningarna. Felbedömningar vid kategorisering av projekt med avseende på kategori (typ av byggnad och typ av byggnation), vid uppskattning av byggkostnader, och vid bedömning av datum för byggstart kan också uppstå.

Revideringar
Tidsserierna revideras varje månad till följda av reviderade indata (nyregistrerade redan byggstartade projekt kan ha tillkommit, revideringar av klassificering, startdatum och byggkostnader kan ha gjorts) och ny säsongsjustering. Revideringarna förväntas bli ganska små från månad till månad men kan bli betydande sett över längre perioder.

Fördjupad information
Byggfakta tillhandahåller också indikatorer nedbrutna på geografiska områden, olika sorters byggnation och olika kategorier av byggnader och anläggningar. Index kan också tas fram för projekteringsstarter, som ligger tidigare i byggprocessen och därför ger ännu tidigare konjunktursignaler än Byggstartsindikatorn.

För mer information om möjligheterna och kostnaderna för att ta fram specialdesignade index kontakta:
Peter Åhs, Marknads- och Affärsutveckling Sverige, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Ansvar och spridning

Vid framtagningen och analysen av Byggstartsindikatorn har Byggfakta använt tillförlitliga källor och beräkningsmetoder. Byggfakta kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och påtar sig inte något ansvar för innehållets, siffrornas, bearbetningens, kommentarernas eller övrig informations riktighet eller fullständighet. Materialet är framställt i informationssyfte. Varken Byggfakta eller dess anställda ska kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i detta material.

Sprid och använd gärna detta material och våra index men ange alltid källa. Användning i kommersiellt syfte kräver dock vår uttryckliga tillåtelse.

Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, dec21-nov22

Källa: Byggfakta

Ämnen


MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet.

Din GO-TO GUY inom försäljning, marknadsföring, anbud, inköp och beslutsstöd. Du får tillgång till Nordens största projektdatabas och marknadsplattform med relaterade företag och beslutsfattare. Du kan nå, fråga och påverka dem via marknadens mest använda tjänster för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.

Din MATCHMAKER – vi matchar ihop dig med rätt affärspartners oavsett om du är köpare, säljare, föreskrivare eller påverkare. På köpet bidrar vi tillsammans till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.


BYGGFAKTA Group med våra varumärken BYGGFAKTA, BYGGFAKTA DOCU, SVERIGE BYGGER, BYGGVÄRLDEN, CITYMARK, BYGGFAKTA TENDER, HUSGUIDEN, ALLT OM BOSTAD m fl. finns på plats i Hälsingland (Ljusdal och Glada Hudik) samt i Stockholm. Koncernen finns i hela Norden och stora delar av Europa.

Du når oss på telefon 0651-55 25 00 eller info@byggfakta.se

Kontakter

Peter Åhs

Peter Åhs

Presskontakt Marknads- och affärsutveckling Byggfakta Sverige Sverige 0650-40 28 00 LinkedIn
Susanne Bengtsson

Susanne Bengtsson

Presskontakt Presskontakt 070-6161112

MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM - för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare

Byggfakta är mittpunkten i byggbranschens ekosystem för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet. Tillsammans bidrar vi till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.