Gå direkt till innehåll
Byggfaktas Byggstartsindikator signalerar fortsatt uppgång för byggandet i november

Pressmeddelande -

Byggfaktas Byggstartsindikator signalerar fortsatt uppgång för byggandet i november

Byggstarterna av både bostadsprojekt och andra nybyggnadsprojekt fortsätter öka enligt Byggfaktas byggstartsindikator. På ett år, mellan november 2020 och november 2021, har byggstartsindikatorn ökat med 36 procent för bostäder och 4 procent för övriga byggnader. Indikatorn signalerar därmed en snabb byggtakt för bostäder, medan övrigt byggande släpar efter.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg under november med 1,2 procent, en liten uppgång från förra månaden då ökningen var 1,0 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 12,2 procent en liten nedgång jämfört med oktober.

-Än så länge har den osäkerhet som finns kring tillgång och kostnader för byggmaterial inte slagit igenom i minskade byggstarter. Tvärtom fortsätter de öka i god takt, framför allt i bostadssektorn, säger Tor Borg, analyschef på CityMark analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta


Högtryck för bostadsprojekten

Utfallet för byggstartsindikatorn för bostäder visar att bostadsbyggandet fortsätter öka i snabb takt. I november steg bostadsindikatorn med 1,8 procent vilket var i linje med föregående månader. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 36,0 procent att jämföra med det reviderade utfallet på 37,3 procent för oktober. Redan i våras passerade bostadsindikatorn de tidigare toppnivåerna från 2017. Under hösten har sedan byggstarterna fortsatt öka ytterligare med projektstarter under perioden augusti till november där de sammanlagda byggkostnaderna bedöms uppgå till drygt 47 miljarder kronor.

-Nybyggnationen av bostäder går nu i rekordtakt och projekteringsplanerna tyder på att takten kommer att hålla i sig ett tag framöver. Inte minst i Stockholm, där bostadsprojekteringarna verkar ha tagit ordentlig fart. Sedan finns det ju en risk för att avskaffandet av investeringsstödet för hyresrätter, som Riksdagen nyligen beslutade om, kan leda till att vissa projekt kanske inte byggstartas, säger Tor Borg.

Antalet byggstartade bostäder på väg mot rekordnivåer

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med faktorprisindex för bostadsbyggande så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Våra indikatorer tyder på att antalet byggstartade bostäder föll lite mer under inledningen av pandemin än vad som framgår av de offentliga siffrorna men också att uppgången därefter varit snabbare. Byggstarterna för 2021 ser ut att landa på drygt 65 000 bostäder och årstakten kan fortsätta öka en bit in på 2022 också, säger Tor Borg.

Real byggstartsindikator bostäder och antalet byggstartade bostäder (rullande årstal)

Källa : Byggfakta, SCB

Mer dämpad uppgång för övrigt byggande

Byggstarterna av andra nyproduktionsprojekt har också ökat, om än inte i samma snabb takt som bostadsprojekten. I november steg byggstartsindikatorn för övriga byggnader med 0,7 procent, lite mer än förra månaden. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 3,8 procent, nästan samma takt som det reviderade utfallet för oktober på 3,9 procent.

-Det snabbast ökande segmentet är industribyggnader. Byggandet inom logistik och lager har ökat snabbt de senaste åren och där fortsätter takten att öka. Byggandet av samhällsfastigheter har accelererat under pandemin men där syns det nu tendenser till utplaning av byggtakten. Byggandet av kontor har mattats något den senaste tiden medan handel, hotell, restaurang ligger kvar på historiskt låga nivåer. Säger Tor Borg.

Index och förändringstal, November 2021

Indextal, jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt 248,8 +1,2 +12,2
Bostäder 320,4 +1,8% +36,0%
Övriga byggnader 197,2

+0,7%

+3,8%

Källa: Byggfakta

Nyproduktionsprojekt för nästan 174 miljarder kronor har byggstartats det senaste året

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 103,7 mdkr. Det är en uppgång med 26,1 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 70,3 mdkr, en uppgång med 16,1 mdkr.

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

Totalt Bostäder Övriga byggnader
nov-21 174,0 mdkr 103,7 mdkr 70,3 mdkr
nov-20 131,9 mdkr 77,6 mdkr 54,3 mdkr
nov-19 132,2 mdkr 72,9 mdkr 59,3 mdkr

Källa: Byggfakta

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet. I samband med denna månads beräkning har utfallet för 2020 reviderats ned lite. För 2021 har utfallet för bostadsbyggandet reviderats upp medan det reviderats ned för övrigt byggande.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

Indextal jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt
nov-21 248,8 +1,2% +12,2%
okt-21 246,0 (245,3) +1,0% (+0,7%) +13,0% (+12,5%)
sep-21 243,4 (243,8) +1,1% (+0,8%) +13,8% (+13,4%)
aug-21 240,7 (241,9) +1,0% (0,8%) +14,6% (14,4%)
Bostäder
nov-21 320,4 +1,8% +36,0%
okt-21 314,7 (305,2) +1,7% (+1,5%) +37,3% (+28,4%)
sep-21 309,6 (300,7) +1,9% (+2,2%) +38,8% (+29,0%)
aug-21 303,8 (294,1) +2,5% (+2,6%) +41,1% (+28,6%)
Övriga byggnader
nov-21 197,2 +0,7% +3,8%
okt-21 195,8 (215,6) +0,6% (+0,9%) +3,9% (+8,8%)
sep-21 194,7 (213,5) +0,5% (+0,9%) +4,1% (+8,7%)
aug-21 193,8 (211,7) +0,4% (+0,8%) +4,3% (8,5%)

Källa: Byggfakta

Nästa byggstartsindikator planeras publiceras den 19 januari.
Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo.

För mer information vänligen kontakta:
Tor Borg, Analyschef, CityMark analys och Byggfakta, 070-762 77 76, tor.borg@citymark.se
Peter Åhs, Marknadschef, Byggfakta, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Om byggstartsindikatorn
Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram.

Byggstartsindikatorn är tänkt att vara en framåtblickande och tidig indikator på byggkonjunkturen och bostadsbyggandet. Statistiken ska vara enkel och lätt att tolka. Aktuella siffror publiceras ofta och med kort eftersläpning. Indikatorn har en hög samvariation med offentligt producerad byggstatistik.

Publicering
Indexet publiceras offentligt tredje onsdagen i månaden, kl. 07.00. Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo. De senast publicerade indexen kan laddas ned på www.byggfakta.se/byggstartsindikatorn .

Definitioner
Byggstart: Ett projekt ingår i byggstartsindikatorn om det avser nybyggnation och har en uppskattad byggkostnad på minst 1 mnkr, minst en entreprenör är upphandlad och byggstartsmånaden har infallit.

Nybyggnation: Projekt där den andel av byggkostnaderna som avser nybyggnation är större än den del som avser renovering, underhåll, om- och tillbyggnad klassificeras som nybyggnation.

Byggnader: Bostäder utgörs av flerbostadshus och gruppbyggda småhus (inkl. äldrebostäder). Övriga byggnader utgörs av industrier, lager, kontorsbyggnader, affärslokaler, hotell och restaurang samt samhällsfastigheter. Byggnation som klassificeras som anläggning exkluderas från beräkningarna.

Uppskattad byggkostnad: Avser total produktionskostnad exkl. byggherrens kostnader för markförvärv och moms. Uppskattningen gör utifrån de uppgifter som finns tillgängliga för projektet och kan ändras under projektets gång.

Beräkning
De uppskattade byggkostnaderna för de projekt som bedöms ha byggstartats under respektive månad räknas om till ett index med startpunkt i januari 2011, som sedan justeras för att rensa bort variation som beror på kalendereffekter, säsongsmönster och andra faktorer som skapar kortsiktiga fluktuationer. X-13-ARIMA-SEATS används för kalenderkorrigering, säsongsrensning och trendskattning. Programmet har utvecklats av US Census Bureau.

Täckningsgrad
Jämfört med den offentliga statistik som publiceras av SCB så har våra uppgifter en uppskattad täckningsgrad på ungefär 80 procent för nybyggda flerbostadshus och omkring 30 procent för nybyggda småhus (småhus som ska bebos av byggherren själv ingår inte i Byggfaktas undersökningar, för gruppbyggda småhus är täckningen däremot hög). Täckningsgraden för övrig nybyggnation bedöms ligga mellan 50 och 90 procent, beroende på fastighetstyp.

Felkällor
Vid klassificering av projekt som innehåller olika typer av byggnader (exempelvis bostäder och kontor) eller olika typer av byggnation (exempelvis nybyggnation och renovering) räknas hela projektkostnaden in i huvudkategorin (den kategori där den största kostnaden bedöms ligga). Det innebär att vissa projektkostnader överskattas medan vissa projektkostnader utelämnas i beräkningarna. Felbedömningar vid kategorisering av projekt med avseende på kategori (typ av byggnad och typ av byggnation), vid uppskattning av byggkostnader, och vid bedömning av datum för byggstart kan också uppstå.

Revideringar
Tidsserierna revideras varje månad till följda av reviderade indata (nyregistrerade redan byggstartade projekt kan ha tillkommit, revideringar av klassificering, startdatum och byggkostnader kan ha gjorts) och ny säsongsjustering. Revideringarna förväntas bli ganska små från månad till månad men kan bli betydande sett över längre perioder.

Fördjupad information
Byggfakta tillhandahåller också indikatorer nedbrutna på geografiska områden, olika sorters byggnation och olika kategorier av byggnader och anläggningar. Index kan också tas fram för projekteringsstarter, som ligger tidigare i byggprocessen och därför ger ännu tidigare konjunktursignaler än byggstartsindikatorn.

För mer information om möjligheterna och kostnaderna för att ta fram specialdesignade index kontakta:
Peter Åhs, Marknadschef, Byggfakta, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Ansvar och spridning
Vid framtagningen och analysen av Byggstartsindikatorn har Byggfakta använt tillförlitliga källor och beräkningsmetoder. Byggfakta kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och påtar sig inte något ansvar för innehållets, siffrornas, bearbetningens, kommentarernas eller övrig informations riktighet eller fullständighet. Materialet är framställt i informationssyfte. Varken Byggfakta eller dess anställda ska kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i detta material.

Sprid och använd gärna detta material och våra index men ange alltid källa. Användning i kommersiellt syfte kräver dock vår uttryckliga tillåtelse.

Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i byggstartsindikatorn, dec20-nov21

Källa: Byggfakta

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


BYGGBRANSCHENS GO-TO GUY & MATCHMAKER för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet.

Din GO-TO GUY inom försäljning, marknadsföring, anbud, inköp och beslutsstöd. Du får tillgång till Nordens största projektdatabas och marknadsplattform med relaterade företag och beslutsfattare. Du kan nå, fråga och påverka dem via marknadens mest använda tjänster för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.

Din MATCHMAKER – vi matchar ihop dig med rätt affärspartners oavsett om du är köpare, säljare, föreskrivare eller påverkare. På köpet bidrar vi tillsammans till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.


BYGGFAKTA Group med våra varumärken BYGGFAKTA, BYGGFAKTA DOCU, SVERIGE BYGGER, BYGGVÄRLDEN, CITYMARK, BYGGFAKTA TENDER, HUSGUIDEN, ALLT OM BOSTAD m fl. finns på plats i Hälsingland (Ljusdal och Glada Hudik) samt i Stockholm. Koncernen finns i hela Norden och stora delar av Europa.

Du når oss på telefon 0651-55 25 00 eller info@byggfakta.se

Kontakter

Peter Åhs

Peter Åhs

Presskontakt Marknads- och affärsutveckling Byggfakta Sverige Sverige 0650-40 28 00 LinkedIn
Susanne Bengtsson

Susanne Bengtsson

Presskontakt Presskontakt 070-6161112

MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM - för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare

Byggfakta är mittpunkten i byggbranschens ekosystem för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet. Tillsammans bidrar vi till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.