Gå direkt till innehåll
Bostadsbyggandet ökade i februari, enligt Byggfaktas Byggstartsindikator

Pressmeddelande -

Bostadsbyggandet ökade i februari, enligt Byggfaktas Byggstartsindikator

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt steg med 0,1 procent mellan januari och februari enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet steg med 3,3 procent medan övrigt byggande sjönk med 1,5 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 3,4 procent. Bostadsindikatorn har fallit med 6 procent medan Indikatorn för övrigt byggande minskat 2 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg med 0,1 procent under februari, vilket var i nivå med förra månadens något nedreviderade utfall. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -3,4 procent i december, en uppgång från förra månadens nedreviderade utfall.

-Byggstartsindikatorn steg marginellt under februari. Sammantaget har indikatorn legat ganska stabilt kring nuvarande nivå det senaste halvåret. Detta får ses som ett positivt tecken givet den nedgång som varit. Läget är dock fortfarande osäkert när det gäller hur mycket aktivitet det är i de byggstartade projekten, där det finns signaler om att vissa bara är byggstartade på pappret, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta


Bostadsbyggstarterna ökar från låga nivåer

Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 3,3 procent under februari. Tidigare månadsutfall har också reviderats upp en hel del. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn -5,8 procent lägre. Indikatorn signalerar därmed att bostadsbyggandet bottnade under hösten och har stigit något därefter.

-Bostadsindikatorn visar att byggstarterna tydligt återhämtat sig något från tidigare bottennivåer. Kanske är det gynnsammare ränteutsikter som bidragit till minskad pessimism bland bostadsutvecklarna och medfört att den tidigare nedgången bromsats upp. Kanske är det en stabliare utveckling av byggkostnaderna. Det finns dock fortfarande en hel del osäkerhet och det går inte att utesluta att det kan komma framtida nedrevideringar, säger Tor Borg.

Stabil årstakt med drygt 20 000 byggstartade bostäder

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Sannolikt har den offentliga statistiken överskattat byggstarterna under både 2022 och 2023. Byggstartsindikatorn signalerar en årstakt på drygt 20 000 byggstartade bostäder under 2023 och visar även tendens till ökning för första kvartalet 2024. Fortfarande är det dock den lägsta byggtakten på många år, säger Tor Borg.

Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årtal)

Källa: SCB, Byggfakta


Nedgång i övriga byggsektorer

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande sjönk med 1,5 procent under februari, vilket var något högre än förra månadens utfall som reviderats ned. Indikatorn har gått ned de senaste månaderna. Årstakten var -2,1 procent i februari vilket är lägre än förra månaden.

-Byggstartsindikatorn för byggandet utanför bostadssektorn som toppade på historiskt höga nivåer under sensommaren har mattats de senaste månaderna. Avmattningen syns i de flesta sektorer med undantag för industrin där trenden fortfarande är stark, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, februari 2024

Indextal , jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt 183,1 +0,1% -3,4%
Bostäder 124,9 +3,3% -5,8%
Övriga byggnader 244,1 -1,5% -2,1%

Källa: Byggfakta

Nyproduktionsprojekt för nästan 148 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 42,8 mdkr. Det är en nedgång med 29,5 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 104,9 mdkr, en uppgång med 26,2 mdkr.
Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

Totalt Bostäder Övriga byggnader
feb-24 147,7 mdkr 42,8 mdkr 104,9 mdkr
feb-23 151,0 mdkr 72,3 mdkr 78,7 mdkr
feb-22 165,5 mdkr 100,4 mdkr 65,0 mdkr

Källa: Byggfakta

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.

I samband med denna månads beräkning har bostadsbyggandet reviderats upp med 6 procent för andra kvartalet 2023, 9 procent för det tredje kvartalet 2023, 7 procent för det fjärde kvartalet 2023 och 11 procent för januari 2024. För övrigt byggande är det en nedrevidering med 2 procent för andra kvartalet 2023, 4 procent för tredje kvartalet, 5 procent för fjärde kvartalet och 8 procent för januari. För det totala byggandet innebär detta en nedrevidering av utfallet för fjärde kvartalet 2023 med 1 procent och för januari med 2 procent. Det historiska händelseförloppet (trenden) ser därmed något mer uppåtriktad ut för bostadsbyggandet men något mer nedåtriktad för övrigt byggande.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

Indextal, jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt
feb-24 183,1 +0,1% -3,4%
jan-24 182,9 (186,6) +0,2% (+0,5%) -5,2% (-2,7%)
dec.23 182,5 (185,6) +0,1% (09,5%) -7,4% (-5,2%)
Bostäder
feb-24 124,9 +3,3% -5,8%
jan-24 120,9 (108,5) +4,7% (+2,2%) -14,2% (-22,3%)
dec-23 115,5 (106,2) +1,7% (+0,3%) -23,2% (-28,7%)
Övriga byggnader
feb-24 244,1 -1,5% -2,1%
jan-24 247,9 (268,9) -1,9% (-0,1%) +0,2% (+8,9%)
dec-23 252,8 (269,3) -0,6% (+0,5%) +2,7% (+9,8%)

Källa: Byggfakta


Nästa Byggstartsindikator planeras publiceras den 17 april

Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo.

För mer information vänligen kontakta:
Tor Borg, Analyschef, CityMark Analys och Byggfakta, 070-762 77 76, tor.borg@citymark.se
Peter Åhs, Marknads- och Affärsutveckling Sverige, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se


Om Byggstartsindikatorn

Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram.

Byggstartsindikatorn är tänkt att vara en framåtblickande och tidig indikator på byggkonjunkturen och bostadsbyggandet. Statistiken ska vara enkel och lätt att tolka. Aktuella siffror publiceras ofta och med kort eftersläpning. Indikatorn har en hög samvariation med offentligt producerad byggstatistik.

Publicering
Indexet publiceras offentligt tredje onsdagen i månaden, kl. 07.00. Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo. De senast publicerade indexen kan laddas ned på www.byggfakta.se/byggstartsind... .

Definitioner
Byggstart: Ett projekt ingår i Byggstartsindikatorn om det avser nybyggnation och har en uppskattad byggkostnad på minst 1 mnkr, minst en entreprenör är upphandlad och byggstartsmånaden har infallit.
Nybyggnation: Projekt där den andel av byggkostnaderna som avser nybyggnation är större än den del som avser renovering, underhåll, om- och tillbyggnad klassificeras som nybyggnation.
Byggnader: Bostäder utgörs av flerbostadshus och gruppbyggda småhus (inkl. äldrebostäder). Övriga byggnader utgörs av industrier, lager, kontorsbyggnader, affärslokaler, hotell och restaurang samt samhällsfastigheter. Byggnation som klassificeras som anläggning exkluderas från beräkningarna.
Uppskattad byggkostnad: Avser total produktionskostnad exkl. byggherrens kostnader för markförvärv och moms. Uppskattningen gör utifrån de uppgifter som finns tillgängliga för projektet och kan ändras under projektets gång.

Beräkning
De uppskattade byggkostnaderna för de projekt som bedöms ha byggstartats under respektive månad räknas om till ett index med startpunkt i januari 2011, som sedan justeras för att rensa bort variation som beror på kalendereffekter, säsongsmönster och andra faktorer som skapar kortsiktiga fluktuationer. X-13-ARIMA-SEATS används för kalenderkorrigering, säsongsrensning och trendskattning. Programmet har utvecklats av US Census Bureau.

Täckningsgrad
Jämfört med den offentliga statistik som publiceras av SCB så har våra uppgifter en uppskattad täckningsgrad på ungefär 80 procent för nybyggda flerbostadshus och omkring 30 procent för nybyggda småhus (småhus som ska bebos av byggherren själv ingår inte i Byggfaktas undersökningar, för gruppbyggda småhus är täckningen däremot hög). Täckningsgraden för övrig nybyggnation bedöms ligga mellan 50 och 90 procent, beroende på fastighetstyp.

Felkällor
Vid klassificering av projekt som innehåller olika typer av byggnader (exempelvis bostäder och kontor) eller olika typer av byggnation (exempelvis nybyggnation och renovering) räknas hela projektkostnaden in i huvudkategorin (den kategori där den största kostnaden bedöms ligga). Det innebär att vissa projektkostnader överskattas medan vissa projektkostnader utelämnas i beräkningarna. Felbedömningar vid kategorisering av projekt med avseende på kategori (typ av byggnad och typ av byggnation), vid uppskattning av byggkostnader, och vid bedömning av datum för byggstart kan också uppstå.

Revideringar
Tidsserierna revideras varje månad till följda av reviderade indata (nyregistrerade redan byggstartade projekt kan ha tillkommit, revideringar av klassificering, startdatum och byggkostnader kan ha gjorts) och ny säsongsjustering. Revideringarna förväntas bli ganska små från månad till månad men kan bli betydande sett över längre perioder.

Fördjupad information
Byggfakta tillhandahåller också indikatorer nedbrutna på geografiska områden, olika sorters byggnation och olika kategorier av byggnader och anläggningar. Index kan också tas fram för projekteringsstarter, som ligger tidigare i byggprocessen och därför ger ännu tidigare konjunktursignaler än Byggstartsindikatorn.
För mer information om möjligheterna och kostnaderna för att ta fram specialdesignade index kontakta:
Peter Åhs, Marknads- och Affärsutveckling Sverige, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Ansvar och spridning
Vid framtagningen och analysen av Byggstartsindikatorn har Byggfakta använt tillförlitliga källor och beräkningsmetoder. Byggfakta kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och påtar sig inte något ansvar för innehållets, siffrornas, bearbetningens, kommentarernas eller övrig informations riktighet eller fullständighet. Materialet är framställt i informationssyfte. Varken Byggfakta eller dess anställda ska kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i detta material.

Sprid och använd gärna detta material och våra index men ange alltid källa. Användning i kommersiellt syfte kräver dock vår uttryckliga tillåtelse.

Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, mar23-feb24

Källa: Byggfakta

Ämnen

Kategorier


MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM -inom försäljning, marknadsföring, anbud, inköp och beslutsstöd. Du får tillgång till Nordens största projektdatabas och marknadsplattform och marknadens mest använda tjänster för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.

Din MATCHMAKER – vi matchar ihop dig med rätt affärspartners oavsett om du är köpare, säljare, föreskriva eller påverka. På köpet bidrar vi tillsammans till en effektivare bransch med ökad transparens och sundare konkurrens.


BYGGFAKTA Group med våra varumärken BYGGFAKTA, BYGGFAKTA DOCU, SVERIGE BYGGER, BYGGVÄRLDEN, CITYMARK, BYGGFAKTA TENDER, HUSGUIDEN, ALLT OM BOSTAD m fl. finns på plats i Hälsingland (Ljusdal och Hudiksvall) samt i Stockholm. Koncernen finns i hela Norden och stora delar av Europa.

Du när oss på telefon 0651-55 25 00 eller info@byggfakta.se

Kontakter

Peter Åhs

Peter Åhs

Presskontakt Marknads- och affärsutveckling Byggfakta Sverige Sverige 0650-40 28 00 LinkedIn
Susanne Bengtsson

Susanne Bengtsson

Presskontakt Presskontakt 070-6161112

MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM - för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare

Byggfakta är mittpunkten i byggbranschens ekosystem för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet. Tillsammans bidrar vi till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.