Gå direkt till innehåll
Bostadsbyggandet föll medan övrigt byggande steg under juni, enligt Byggfaktas Byggstartsindikator

Pressmeddelande -

Bostadsbyggandet föll medan övrigt byggande steg under juni, enligt Byggfaktas Byggstartsindikator

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade med 0,4 procent mellan maj och juni enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet minskade med 0,5 procent medan övrigt byggande ökade med 1,0 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 10,2 procent. Bostadsindikatorn har fallit med 39 procent medan Indikatorn för övrigt byggande ökat med 22 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, ökade med 0,4 procent under juni, vilket var i linje med förra månadens ökning. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -10,2 procent i juni, en mindre nedgång än förra månadens utfall.

-Byggstartsindikatorn har ökat något under maj och juni. Uppgången utanför bostadssektorn kompenserar för en fortsatt nedgång för bostadsbyggandet. Fortfarande ligger dock indikatorn på historiskt låga nivåer. Det låga byggandet blir ännu mer uttalat om man beaktar att indikatorn bygger på uppskattade projektkostnader och att byggkostnaden per kvadratmeter ökat kraftigt de senaste åren, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta

Bostadsbyggandet fortsätter minska

Förra månadens uppgång för bostadsbyggandet har nu reviderats ned till en nedgång. Även tidigare månadsutfall har reviderats ned. Det innebär att byggstartsindikatorn för bostäder nu minskat 22 månader i rad. Under juni var nedgången 0,5 procent. Jämfört med samma månad i fjol är indikatorn 38,6 procent lägre, sedan toppen i augusti 2021 är nedgången 54 procent.

-Byggstarterna i bostadssektorn har nu fallit brant i nästan två års tid. De stigande byggkostnaderna innebär att nedgången räknat i kvadratmeter eller antalet lägenheter är ännu större än vad indikatorn visar. Nedgången ser ut att ha börjat plana ut de senaste månaderna, vilket är positivt. Men fortfarande står vi inför en period då betydligt färre bostäder än tidigare kommer att tillföras bostadsmarknaden, säger Tor Borg.

Stor skillnad mellan Byggstartsindikatorn och den officiella statistiken

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Årstakten för byggstartade bostäder nådde sin topp i början av 2022 enligt den officiella statistiken och har därefter vikit av nedåt. Byggstartsindikatorn toppade däremot redan under hösten 2021 och har därefter fallit snabbare än vad de officiella siffrorna visar. Indikatorn signalerar nu en årstakt strax över 25 000 byggstartade bostäder till hösten, säger Tor Borg.

Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)

Källa : SCB, Byggfakta

Uppåt utanför bostadssektorn

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande ökade med 1,0 procent under juni vilket var något lägre än förra månadens uppgång, som reviderats upp något. Årstakten var 21,6 procent, en inbromsning jämfört med föregående månader.

-Byggstarter av ett antal större byggprojekt, bl.a. skolor, vård, kontor och logistik har bidragit starkt till att byggandet utanför bostadssektorn ökat, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, juni 2023

Indextal, jan2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt 186,2 +0,4% -10,2%
Bostäder 130,9 -0,5% -38,6%
Övriga byggnader 244,5 +1.0% +21,6%

Källa: Byggfakta

Nyproduktionsprojekt för drygt 133 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 54,3 mdkr. Det är en nedgång med 45,4 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 79,0 mdkr, en uppgång med 16,0 mdkr.
Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

Totalt Bostäder Övriga byggnader
jun-23 133,3 mdkr 54,3 mdkr 79,0 mdkr
jun-22 162,7 mdkr 99,7 mdkr 63,0 mdkr
jun-21 156,0 mdkr 89,8 mdkr 66,2 mdkr

Källa: Byggfakta

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.

I samband med denna månads beräkning har det gjorts en del större revideringar av tidigare utfall. För bostadsbyggandet är det nedrevideringar av utfallet för fjärde kvartalet 2022 med 2 procent, för första kvartalet 2023 med 4 procent, för april och maj med 7 procent. För övrigt byggande är det upprevideringar med knappt 2 procent för det första kvartalet 2023 och omkring 3,5 procent för april och maj. För det totala byggandet innebär detta en nedrevidering av utfallet för 2023 med 0,5 procent. Det historiska händelseförloppet (trenden) har inte ändrats märkbart.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

Indextal, jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt
jun-23 186,2 +0,4% -10,2%
maj-23 185,3 (186,4) +0,6% (+0,6%) -12,3% (-11,8%)
apr-23 184,2 (185,3)

0,0%

(0,0%) -14,1% (-13,6%)
Bostäder
jun-23 130,9 -0,5% -38,6%
maj-23 131,6 (142,3) -0,6% (+0,3%) -42,8% (-37,9%)
apr-23 132,4 (141,9) -2,1% (-0,7%) -45,8% (-41,5%)
Övriga byggnader
jun-23 244,5 +1,0% +21,6%
maj-23 242,0 (232,7) +1,3% (+0,7%) +26,4% (+20,9%)
apr-23 238,9 (231,0) +1,3% (+0,5%) +30.2% (+25,1%)

Källa: ByggfaktaNästa Byggstartsindikator planeras publiceras den 16 augusti

Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo.

För mer information vänligen kontakta:

Tor Borg, Analyschef, CityMark Analys och Byggfakta, 070-762 77 76, tor.borg@citymark.se
Peter Åhs, Marknads- och Affärsutveckling Sverige, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se


Om Byggstartsindikatorn

Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram.

Byggstartsindikatorn är tänkt att vara en framåtblickande och tidig indikator på byggkonjunkturen och bostadsbyggandet. Statistiken ska vara enkel och lätt att tolka. Aktuella siffror publiceras ofta och med kort eftersläpning. Indikatorn har en hög samvariation med offentligt producerad byggstatistik.

Publicering
Indexet publiceras offentligt tredje onsdagen i månaden, kl. 07.00. Media kan på begäran erhålla pressrelease ett dygn i förväg mot embargo. De senast publicerade indexen kan laddas ned på www.byggfakta.se/byggstartsind... .

Definitioner
Byggstart: Ett projekt ingår i Byggstartsindikatorn om det avser nybyggnation och har en uppskattad byggkostnad på minst 1 mnkr, minst en entreprenör är upphandlad och byggstartsmånaden har infallit.
Nybyggnation: Projekt där den andel av byggkostnaderna som avser nybyggnation är större än den del som avser renovering, underhåll, om- och tillbyggnad klassificeras som nybyggnation.
Byggnader: Bostäder utgörs av flerbostadshus och gruppbyggda småhus (inkl. äldrebostäder). Övriga byggnader utgörs av industrier, lager, kontorsbyggnader, affärslokaler, hotell och restaurang samt samhällsfastigheter. Byggnation som klassificeras som anläggning exkluderas från beräkningarna.
Uppskattad byggkostnad: Avser total produktionskostnad exkl. byggherrens kostnader för markförvärv och moms. Uppskattningen gör utifrån de uppgifter som finns tillgängliga för projektet och kan ändras under projektets gång.

Beräkning
De uppskattade byggkostnaderna för de projekt som bedöms ha byggstartats under respektive månad räknas om till ett index med startpunkt i januari 2011, som sedan justeras för att rensa bort variation som beror på kalendereffekter, säsongsmönster och andra faktorer som skapar kortsiktiga fluktuationer. X-13-ARIMA-SEATS används för kalenderkorrigering, säsongsrensning och trendskattning. Programmet har utvecklats av US Census Bureau.

Täckningsgrad
Jämfört med den offentliga statistik som publiceras av SCB så har våra uppgifter en uppskattad täckningsgrad på ungefär 80 procent för nybyggda flerbostadshus och omkring 30 procent för nybyggda småhus (småhus som ska bebos av byggherren själv ingår inte i Byggfaktas undersökningar, för gruppbyggda småhus är täckningen däremot hög). Täckningsgraden för övrig nybyggnation bedöms ligga mellan 50 och 90 procent, beroende på fastighetstyp.

Felkällor
Vid klassificering av projekt som innehåller olika typer av byggnader (exempelvis bostäder och kontor) eller olika typer av byggnation (exempelvis nybyggnation och renovering) räknas hela projektkostnaden in i huvudkategorin (den kategori där den största kostnaden bedöms ligga). Det innebär att vissa projektkostnader överskattas medan vissa projektkostnader utelämnas i beräkningarna.

Felbedömningar vid kategorisering av projekt med avseende på kategori (typ av byggnad och typ av byggnation), vid uppskattning av byggkostnader, och vid bedömning av datum för byggstart kan också uppstå.

Revideringar
Tidsserierna revideras varje månad till följda av reviderade indata (nyregistrerade redan byggstartade projekt kan ha tillkommit, revideringar av klassificering, startdatum och byggkostnader kan ha gjorts) och ny säsongsjustering. Revideringarna förväntas bli ganska små från månad till månad men kan bli betydande sett över längre perioder.

Fördjupad information
Byggfakta tillhandahåller också indikatorer nedbrutna på geografiska områden, olika sorters byggnation och olika kategorier av byggnader och anläggningar. Index kan också tas fram för projekteringsstarter, som ligger tidigare i byggprocessen och därför ger ännu tidigare konjunktursignaler än Byggstartsindikatorn.

För mer information om möjligheterna och kostnaderna för att ta fram specialdesignade index kontakta:
Peter Åhs, Marknads- och Affärsutveckling Sverige, 070-551 07 36, peter.ahs@byggfakta.se

Ansvar och spridning
Vid framtagningen och analysen av Byggstartsindikatorn har Byggfakta använt tillförlitliga källor och beräkningsmetoder. Byggfakta kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och påtar sig inte något ansvar för innehållets, siffrornas, bearbetningens, kommentarernas eller övrig informations riktighet eller fullständighet. Materialet är framställt i informationssyfte. Varken Byggfakta eller dess anställda ska kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i detta material.
Sprid och använd gärna detta material och våra index men ange alltid källa. Användning i kommersiellt syfte kräver dock vår uttryckliga tillåtelse.

Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, jul22-jun23

Källa: Byggfakta

Ämnen

Kategorier


MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM -inom försäljning, marknadsföring, anbud, inköp och beslutsstöd. Du får tillgång till Nordens största projektdatabas och marknadsplattform och marknadens mest använda tjänster för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.

Din MATCHMAKER – vi matchar ihop dig med rätt affärspartners oavsett om du är köpare, säljare, föreskriva eller påverka. På köpet bidrar vi tillsammans till en effektivare bransch med ökad transparens och sundare konkurrens.


BYGGFAKTA Group med våra varumärken BYGGFAKTA, BYGGFAKTA DOCU, SVERIGE BYGGER, BYGGVÄRLDEN, CITYMARK, BYGGFAKTA TENDER, HUSGUIDEN, ALLT OM BOSTAD m fl. finns på plats i Hälsingland (Ljusdal och Hudiksvall) samt i Stockholm. Koncernen finns i hela Norden och stora delar av Europa.

Du när oss på telefon 0651-55 25 00 eller info@byggfakta.se

Kontakter

Peter Åhs

Peter Åhs

Presskontakt Marknads- och affärsutveckling Byggfakta Sverige Sverige 0650-40 28 00 LinkedIn
Susanne Bengtsson

Susanne Bengtsson

Presskontakt Presskontakt 070-6161112

MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM - för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare

Byggfakta är mittpunkten i byggbranschens ekosystem för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet. Tillsammans bidrar vi till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.